امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش بافت هواپیما
#1
آموزش بافت هواپیما :
برای بافت تنه از انتهای دمی آن شروع کرده با کاموای رنگ اصلی 20 دانه سراندازید. یک راه رو ببافید
راه بعد : زیر بدین صورت که به هردانه یک دانه اضافه کنید – 40 دانه می شود
راه بعد : رو
راه بعد : ( یک دانه زیر ، به دانه بعدی یک دانه اضافه کنید ) تا آخر-60 دانه می شود
با یک راه رو شروع کرده و 5 راه ساده ببافید
راه بعد : ( ۲ دانه زیر ، به دانه بعدی یک دانه اضافه کنید ) تا آخر – 80 دانه می شود
79راه ساده ببافید
راه بعد ( ۲ دانه زیر ، ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا آخر – 6۰ دانه می شود
راه بعد :رو
راه بعد : ( یک دانه زیر ، ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا آخر – 4۰ دانه می شود
راه بعد :رو
راه بعد : ( ۲ دانه را از زیر با هم یکی کنید ) تا آخر – 2۰ دانه می شود
دانه ها را بصورت محکم جمع کنید(یک رشته کاموا از دورن دانه های لبه سرانداخته عبور داده و آن ها را کشیده و جمع کنید)
انتهای رشته کاموا را در بافت محکم کنید .
انتهای راه ها از سمت وارو را به هم بدوزید اما یک شکاف در آن بجا بگذارید
طرف صحیح را در خارج قرار داده و درون آن را پز از پنبه کنید . شکاف را بدوزید . این درز در زیر تنه قرار خواهد گرفت
آموزش بافت دم هواپیما :
با کاموای رنگ اصلی 40 دانه سراندازید . شروع به ساده بافی کنید و از دو طرف راه اول و راه های چهارم بعدی ( هر ۴ راه یک مرتبه ) یک دانه کور کنید تا 24 دانه باقی بماند . 8 راه ساده بافته سپس کور کنید .انتهای راه ها را به هم بدوزید . امتداد لبه کور شده را به هم بدوزید . طرف صحیح را در خارج قرار داده و درون آن را پنبه کنید . لبه باز دم ( لبه سر انداخته دم ) را به بالای قسمت پشتی تنه بدوزید . بصورتی که درز دم در امتداد درز تنه قرار گیرد .
آموزش بافت بینی :
با کاموای مشکی و قلاب بافی یک دایره به بزرگی دلخواه میبافیم . بینی را به محل جمع شده تنه در وسط جلو بدوزید ، قبل از کامل کردن دوخت کمی پنبه به زیر آن بفرستید
آموزش بافت تکه چشم :
با کاموای زرد 26 دانه سراندازید . کاموا را پاره کرده و کاموای سفید را وصل می کنیم . 8 راه ساده ببافید . کاموای سفید را پاره کرده و کاموای زرد وصل کنید
راه بعد : زیر ، از دو طرف این راه یک دانه کم کنید – 22 دانه می شود . کور کنید
از کاموای مشکی برای چشم ها استفاده کنید. محل چشم ها درست بالای لبه سرانداخته تکه چشم و با فاصله ۳ دانه از هم می باشد . چشم ها را بصورت بخیه کار کنید .
با کاموای زرد بین دو چشم یک خط عمودی بصورت بخیه بدوزید تکه چشم را فعلا کنار بگذارید
آموزش بافت نوار دور تنه :
با کاموای زرد 12 دانه سراندازید و تا ارتفاع دور بدنه هواپیما مدابافی نمایید. کور کنید.لبه سرانداخته نوار را روی یکی از دو سر انتهای راه های تکه چشم قرار داده و به آن بدوزید. لبه کور شده نوار را به سر دیگر انتهای راه ها وصل نمایید . نوار کامل شده را بصورتی روی تنه قرار دهید که در پشت از زیر دم عبور کند و در جلو نیز چشم ها درست در بالای بینی قرار گیرند . لبه های نوار را به تنه بدوزید . برای هر پنجره ( ۶ عدد پنجره تهیه کنید ) با کاموای سفید و قلاب بافی دایره بافته . در هر طرف تنه ۳ پنجره به نوار مدابافی شده بدوزید
بالها :
( ۲ عدد تهیه گردد ) با کاموای رنگ اصلی 56 دانه سراندازید . 4 راه ساده ببافید . به ساده بافی ادامه داده و از ابتدای هر راه یک دانه کم کنید تا 22 دانه باقی بماند . کور کنید . انتهای راه ها را به هم بدوزید . انتهای لبه کور شده را به هم بدوزید . طرف صحیح را در خارج قرار داده و درون آن را پنبه کنید . لبه سرانداخته باز تکه بافته شده را به کناره تنه زیر نوار مدابافی شده بدوزید. درز تکه به طرف جلو قرار گیرد
نقش های روی دم :
( ۲ عدد تهیه کنید ) با کاموای زرد مانند تکه بینی ببافید سپس هر تکه را در حالی که بافت زیر آن در طرف خارج قرار دارد به یک طرف دم وصل نمایید .
[عکس: 20131210163051_6.jpg]
[عکس: 20131210163129_7.jpg]
پاسخ }
#2
زن داداشم هم از این عروسک بافته[عکس: 20131213200143_9.jpg]
پاسخ }