امتیاز موضوع:
  • 4 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش و نقشه بافت شال و کلاه و دستکش بافتنی(دو میل)
#1
Package_favorite 
3 دانه سر انداخته
رج اول:از رو ببافید
رج دوم:دانه اول را رد کرده یک دانه اضافه کنید ذانه بعدی را از رو بافته 1 دانه اضافه کنید.دانه آخر را هم از رو بافته
(یعنی بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر باید یک دانه اضافه شود هر 1 رج در میون)
رج سوم:تمام دانه ها از رو
رج چهارم:مانند رج دوم
این کار را تا جایی ادامه میدهیم که تعداد دانه ها به31 دانه برسد
البته این تعداد دانه بستگی به پهنای دلخواه و ضخامت نخ دارد
بعد باید از ابتدا و انتهای رج 1 دانه کم کنیم تا نصف دانه ها باقی بماند
دانه های باقی مانده را5تا7 سانت کشبافت میبافیم
در این قسمت دانه ها را باید 2 برابر کنیم(به این صورت که 1 دانه بافته 1 دانه اضافه میکنیم)
بعد به اندازه بلندی مورد نظر میبافیو
در این قسمت دانه ها را به صورت یکی در میان داخل سنجاق قفلی نگه میداریم
ابتدا دانه های روی میل را به صورت کشبافت بافته بعد دانه های روی سنجاق را داخل میل انداخته و کشبافت میبافیم-مجددا دانه ها را به صورت اول روی میل میگذاریم-تمام دانه ها با هم 1تا یکی میشود.1 رج میبافیم.از این قسمت به بعد در ابتدا و انتهای کار 1 دانه اضافه میکنیم تا به پهنای دلخواه برسیم بعد از ابتدا و انتهای رج 1 دانه کم میکنیم تا به3 دانه برسم که آن3 دانه را کور میکنیم

نوع بافت این مدل به صورت رکن یا ابری میباشد.
[عکس: 20140117091424_il_570xN.137285312.jpg]

تغییر نام تاپیک
پاسخ }
#2
من این شال را بافتم و بافت رج به رج آن را برایتان می گذارم البته شکل برگ آن مثل این عکس نشد ولی در کل شکل زیبایی دارد.
طریقه بافت رج به رج شال برگی
رج 1: سه تا رو
رج 2: 1 رو، 1 ژته، 1 رو، 1 ژته، 1 رو
طریقه بافت ژته (اضافه کردن دانه): میل را از زیر بافت داخل میل رد کرده و یک نخ بگیرید.
نکته: این طریقه ژته گرفتن برای این است که در بافت شمال سوراخ ایجاد نشود.
رج 3: همه دانه ها از رو
رج 4: 1 رو، 1 ژته، 3 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 5: همه دانه ها از رو
رج 6: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 3 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 7: همه دانه ها از رو
رج 8: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 7 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 9: همه دانه ها از رو
رج 10: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 11 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 11: همه دانه ها از رو
رج 12: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 15 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 13: همه دانه ها از رو
رج 14: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 19 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 15: همه دانه ها از رو
رج 16: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 23 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 17: همه دانه ها از رو
رج 18: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 27 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 19: همه دانه ها از رو
رج 20: 1 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 31 رو، 1 ژته،1 رو، 1 ژته، 1 رو
رج 21: همه دانه ها از رو تعداد دانه ها 39 تا
رج 22: همه دانه ها از رو
رج 23: همه دانه ها از رو
رج 24: همه دانه ها از رو
رج 25: همه دانه ها از رو
رج 26: همه دانه ها از رو
رج 27: همه دانه ها از رو
رج 28: همه دانه ها از رو
رج 29: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم
رج 30: همه دانه ها از رو
رج 31: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم
رج 32: همه دانه ها از رو
رج 33: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم
رج 34: همه دانه ها از رو
رج 35: دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم
رج 36: 20 رج را همه از رو می بافیم
بعد از این که 20 رج بافتیم دانه ها را که 31 عدد می باشد یکی در میان از میل خارج کرده و درون سنجاق قفلی می کنیم. دانه هایی که روی میل قرار دارد را با بافت کشباف یک زیر یک رو بافته تا اندازه کشباف 6 سانت شود. سپس دانه های بافته شده را درون سنجاق قفلی کرده و دانه هایی را که در سنجاق نگه داشته بودیم تا 6 سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم. باید توجه داشت که برای بافت دانه هایی که درون سنجاق قرار دارد باید نخ کاموای جدید متصل کرده و سپس ببافیم.
در پایان کار به همان ترتیبی که دانه ها را جدا کرده بودیم یک در میان وارد میل کرده و نخ متصل شده برای بافت کشباف دوم را جدا کرده با همان نخ اولیه بافت، بافت تمام از رو را ادامه می دهیم. و یک رج تمام دانه ها را از رو می بافیم.
رج2 بعد از بافت کشباف: یک رو و یک ژته و یک در میان تا انتها این کار را ادامه می دهیم در آخر باید 60 دانه روی میل داشته باشیم.
رج 3 بعد از کشباف: 2 دانه از رو، 1 ژته ، بافت را از رو ادامه می دهیم تا دو دانه مانده به آخر کار یک ژته اضافه کرده و 2 دانه بعد را از رو می بافیم.
رج 4: همه از رو
رج 5: همه از رو
رج 6: 2 دانه از رو، 1 ژته ،2 دانه از رو، 1 ژته ، بافت را از رو ادامه می دهیم تا چهار دانه مانده به آخر کار یک ژته اضافه کرده و 2 دانه رو، یک ژته اضافه کرده و 2 دانه بعد را از رو می بافیم.
رج 7: همه از رو
رج 8: همه از رو تعداد دانه 66
در اینجا باید توجه داشت که عرض شال سلیقه ای بوده و بسته به سلیقه تعداد دانه ها کم و زیاد می شود و طول شال نیز باید به اندازه ی دور گردن باشد.
بافت رو را ادامه می دهیم تا به طول مورد نظر برسیم. چهار رج مانده به آخر کار دو دانه از وسط کار از رو یکی می کنیم.
رج بعدی همه از رو
رج بعدی دو دانه اول و دو دانه آخر را از رو یکی کرده بقیه دانه ها را از رو می بافیم.
رج بعدی همه از رو
در این رج یک در میان دانه ها را از رو دو تا یکی کرده تا به 31 دانه برسیم.
حتما باید توجه کنیم که تعداد دانه ها 31 عدد باشد.
رج بعدی همه 31 دانه را از رو می بافیم.
در این رج دانه ها را که 31 عدد می باشد یکی در میان از میل خارج کرده و درون سنجاق قفلی می کنیم. دانه هایی که روی میل قرار دارد را با بافت کشباف یک زیر یک رو بافته تا اندازه کشباف 6 سانت شود. سپس دانه های بافته شده را درون سنجاق قفلی کرده و دانه هایی را که در سنجاق نگه داشته بودیم تا 6 سانت کشباف یک زیر یک رو می بافیم. باید توجه داشت که برای بافت دانه هایی که درون سنجاق قرار دارد باید نخ کاموای جدید متصل کرده و سپس ببافیم.
20 رج را همه از رو می بافیم.
- دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو
- همه دانه ها از رو
- دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو
- همه دانه ها از رو
- دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو
- همه دانه ها از رو
- دانه اول از رو یک دانه ژته، بقیه دانه ها را از رو می بافیم یک دانه مانده به آخر یک ژته یک رو
- همه دانه ها از رو تعداد دانه ها 39 عدد
- 7 رج از رو می بافیم.
- چهار دانه اول و چهار دانه آخر را دو تا دو تا از رو یکی می کنیم و بقیه دانه ها را از رو می بافیم، رج بعد از این کار همه دانه ها را از رو می بافیم.
تا زمانی که تعداد دانه به هفت عدد برسد مانند روش بالا ادامه می دهیم.
زمانی که تعداد دانه ها 7 عدد شد دو تا دوتا از رو یکی می کنیم و دانه آخر را از رو می بافیم.
رج بعد که چهار دانه است همه ی دانه ها را از رو می بافیم.
در انتها تمام 4 دانه را از رو کور می کنیم.

پاسخ }
#3
طول شال : حدوداً ۹۰ سانتیمتر

عرض شال : ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر

مناسب برای کودکان یک تا ۵ سال

برای بافت سوسمار از پس کله اش باید شروع کنیم و تا نوک بینی اش ببافیم …… و بعد از همون پس کله که شروع کردیم ، دوباره دونه بگیریم و به طرف دم ادامه اش بدیم …

در همه رج ها بافت رکن یا ابری بافته میشود. ( همه رج از زیر )

تمام دانه هایی را که اشاره میشود اضافه کنید باید طوری دانه اضافه کنید که سوراخ نیفتد در قسمت مباحث بافتنی دانه اضافه کردن بدون ایجاد سوراخ آموزش داده شده .

منظور از ۱ دانه کناری این است که : ۱ دانه بدون بافتن برداشته شود … در بافتهایی مثل شال گردن این کار به تمیز تر شدن کناره های کارمان کمک میکند.

۱۸ دانه سر بگیرید

۲ رج ببافید

رج ۳: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیررج ۴: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۵: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیررج ۶: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۷: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیررج ۸: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۹: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیررج ۱۰: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۱۱: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید -۱۲ دانه از زیر ببافید – ۱ دانه اضافه کنید – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیررج ۱۲: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۱۳: ۱ دانه کناری – ۱ دانه از زیر – ۱۱ دانه را کور کنید – ۱۳ دانه از زیر – ۱۱ دانه را کور کنید – ۱ دانه از زیررج ۱۴: تمام دانه ها را از زیر ببافید و طوری ببافید که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد .

در این قسمت تعداد دانه هایمان به ۱۸ عدد کاهش می یابد و اکنون ۱۸ دانه داریماین ۱۸ دانه را ۹ رج میبافیم

بعد از ۹ رج بدین صورت فرم می دهیم :

۱ دانه کناری – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱۲ دانه از زیر – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱ دانه از زیر

چون بافت ما شال گردن است و دو طرف آن قابل رویت است بهتر است کم کردن را بعد از یک دانه کناری انجام دهیم تا لبه بافتمان مرتب باشد.۱۶ دانه باقی مانده را تا ۶ رج میبافیم و سپس :

۱ دانه کناری – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – ۲ دانه را از زیر با هم میبافیم – ۱ دانه از زیر۱۴ دانه باقی مانده را ۶ رج میبافیم و سپس :

رج ۳۶: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر

رج ۳۷: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۳۸: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۳ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۳ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر

رج ۳۹: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴۰: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۵ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱۰ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۵ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه میکنیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۱: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴۲: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۳ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۳ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۳: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴۴: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۵: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴۶: ۱ دانه کناری – سه دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱۰ دانه از زیر – سه دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۷: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۸ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم - ۱ دانه از زیر

رج ۴۸: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۶ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۴۹: ۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۴ دانه از زیر – دو دانه را با هم از زیر میبافیم – ۱ دانه از زیر

رج ۵۰: تمام دانه ها را کور کنید.حالا از پشت سر یعنی از همان قسمتی که بافتمان را شروع کرده بودیم ، ۱۸ دانه روی میل میگیریم . و شروع به بافت میکنیم .

رج ۱: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۲: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۳: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۴: ۱ دانه کناری – یکدانه اضافه کنید – ۱۶ دانه از زیر – یکدانه اضافه کنید – یک دانه از زیر

رج ۵: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

* رج ۶: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر -

یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر -

یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۷: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۸: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر

یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر -

یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۹ : تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۰: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر

یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر -

یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۱۱: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۲: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۱۳: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۴: ۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۳ دانه از زیر

رج ۱۵: تمام ۲۰ دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید ).

رج ۱۶: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۷: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.

رج ۱۸: تمام دانه ها از زیر بافته میشود. *

قسمتی که داخل ستاره قرار گرفته ۱۴ بار دیگر تکرار میشود ، و پس از آن به این ترتیب ادامه میدهیم:

رج ۱۶ و ۱۷ آخرین ردیف فلسها را به این ترتیب میبافیم تا برای قسمت دم از هر دو طرف دو دانه کم شود و تعداد فلسها در آخرین ردیف به ۴ عدد برسد.رج ۱: ۱ دانه کناری – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۴ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱ دانه از زیررج ۲: ۱ دانه کناری – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۴ دانه از زیر

تعداد دانه هایمان اکنون به ۱۷ دانه رسیده است.رج ۳: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر -

یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید - ۳ دانه از زیررج ۴: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۵: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید - ۳ دانه از زیررج ۶: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۷: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۴ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید - ۳ دانه از زیررج ۸: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۹: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۶ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید - ۳ دانه از زیررج ۱۰: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۱۱: ۱ دانه کناری – ۲ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید – ۸ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید - ۳ دانه از زیررج ۱۲: تمام دانه ها از زیر بافته میشود.رج ۱۳: ۱ دانه کناری – ۳ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۲ دانه از زیر – ۹ دانه را کور کنید – ۳ دانه از زیررج ۱۵: تمام ۱۷ دانه باقی مانده را از زیر ببافید، طوری که دانه های دو طرف قسمتهای کور شده به هم بچسبد. ( نخ را در آن قسمت بکشید و سفت ببافید ).۱۷ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۳ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱ دانه از زیر۱۵ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۱۱ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱ دانه از زیر۱۳ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۹ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱ دانه از زیر۱۱ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۷ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱ دانه از زیر۹ دانه را ۸ رج را میبافید ، سپس از هر طرف یک دانه کور میکنید ، به این ترتیب:

۱ دانه کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید – ۵ دانه از زیر – ۲ دانه را با هم از زیر ببافید – ۱ دانه از زیر۷ دانه باقی مانده را کور میکنید.

توجه : اگر ضخامت نخ یا شماره میل شما متفاوت باشد اندازه بافت نیز متفاوت خواهد بود، پس اگر تصمیم به بزرگتر یا کوچکتر بافتن مدل دارید میتوانید از این ترفند استفاده نمایید . در عکس زیر دقت کنید که اندازه میل تا چه حد در تغییر اندازه بافت موثر است.


[عکس: 20121223212757_education-fabric-scarf.jpg]

مادر حلالم کن.....................
پاسخ }
#4
Ksmiletris 
[عکس: 20121230092213_Knitted-Gloves-Models-111.jpg]

برای بافت ساق به روش زیر عمل می کنیم

۲۶ دانه سر می اندازیم و به اندازه ۴ سانتی متر کشباف می بافیم (۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو)

بعد از کشباف دانه ها رو با سنجاق علامتگذاری می کنیم ، ۱۰ دانه اول ۶ دانه وسط و ۱۰ دانه آخر را با سنجاق علامتگذاری می کنیم .

بعد از کشباف ۱۰ دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) ۶ دانه وسط را ساده می بافیم (یه رج از زیر و یه رج از رو ) و ۱۰ دانه آخر هم مثل ۱۰ دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) می بافیم . ۴ رج را به همین ترتیب می بافیم.

در رج پنجم به ۶ دانه وسط که می رسیم بافت مارپیچ را انجام می دهیم (۳ دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با۳ دانه دوم عوض می کنیم) و ۱۰ دانه آخر را مثل رج های قبل می بافیم.

رج های بعدی را همان بافت ساده طبق رج های قبل ادامه می دهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست می شود.

فاصله بین پیچ ها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها حدودا ۴ سانتیمتر است به همین ترتیب بافت ها را تا جایی ادامه می دهید که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد که برای من حدودا ۱۶ سانتیمتر است.

در ادامه یک رج قبل از کشباف دریچه شصت را می اندازیم به این تزتیب که ۴ دانه که بافتیم ۶ دانه کور کرده و یک دانه از رو می بافیم ۶ دانه ساده و ۱۰ دانه از رو می بافیم.

در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم ۶ دانه سر می اندازیم ادامه رج را می بافیم. در رج بعد دومرتبه کشباف می بافیم دو دانه از زیر و دو دانه از رو می بافیم به طول ۲ سانتیمتر و در آخر دانه ها را کور کرده و در آخر کار دو طرف را به وسیله قلاب یا سوزن بهم وصل می کنیم.

تمام اندازه های ذکر شده سایز دست خودم است و اگر فکر می کنید ۲۶ دانه برای شما کم و زیاد است می توانیدبه تعداد مساوی به ۱۰ دانه اول و آخر اضافه یا کم کنید

نکته: همه مارپیچها از بافت رو انجام می دهیم (و همین طور کور کردن برای جای شست را.)همچنین دریچه های دست چپ و راست بلعکس است و یکی از سمت اول کار کور می شود ودیگری از قسمت آخر کار
منبع : مجله اینترنتی آی هدیه
وقتي من پست ميزارم و شما لايک نميکنين...
ديگه حالي به آدم ميمونه؟
نه والا!!
احوالي به آدم ميمونه؟
نه بالله!
laf
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
بچه ها جونم چند نفر آموزش ساق دستامو خواسته بودن:
بافت این ساق دست خیلی خیلی آسون و لذت بخشه.
اول به اندازه دور مچ سر میندازیم من که ضخامت کاموام متوسط بود و دستام هم لاغره33 تا سر انداختم.شما به میزان اندازه مچتون میتونید تعداد دانه ها رو بیشتر کنید. البته تعداد دانه ها مضرب سه باشه
سه رج اول سه تا زیر سه تا رو می بافید
به رج چهارم که رسیدید دانه های رو را از رو بافته ولی به دانه های زیر که رسیدیم اول یه ژوته میندازیم بعد سه دانه زیر را یکی کرده میبافیم بعد دوباره یه ژوته میندازیم. در واقع باز هم شما به جای دانه های زیر سه دانه دارید که دو تاش ژوته هست. دوباره دانه های رو را از رو می بافید و با دانه های زیر همون کار قبل رو تکرار می کنید این رج که تموم شد سه رج بعدی را سه تا رو سه تا زیر میبافید( روها از رو زیر ها از زیر).
من ساق رو به همین ترتیب به شکل یه مستطیل بافتم بعد درزش رو با چرخ دوختم به جز دو سه سانت که جای انگشت شستمه.
امیدوارم خوب توضیح داده باشم.Flowerysmile
[عکس: 20140117091535_16012007318.jpg]
پاسخ }
#6
در این تاپیک فقط نقشه و آموزش بافت انواع شال و کلاه و دستکش ساق دست و لگ وارم بافتنی قرار میگیره[عکس: 20130121222804_301882_455573307824914_220680292_n.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#7
[عکس: 20130124222931_2.jpg]
[عکس: 20130124222955_1.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#8
[عکس: 20130124223022_4.jpg]
[عکس: 20130124223146_3.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
[عکس: 20130130063554_1358323641-hou3391.jpg]

S/M : سايزها

اندازه نهائي دور سر كلاه براي سايز S/M پنجاه و دو تا پنجاه و چهار سانتيمتر و براي سايز M/L پنجاه و شش تا پنجاه و هشت سانتيمتر است..


وسايل مورد نياز:
كاموا 100 گرم
ميل گرد شماره 4 براي كشباف
ميل گرد و ميل دوطرفه شماره 5
دكمه 2 عدد

كاموا بايد به گونه اي باشد كه 17 دونه در 22 رج با بافت ساده و ميل شماره 5 داراي ابعاد 10*10 سانتيمتر مربع باشد.


توضيحات :
بافت ابري در دو ميل: تمام رجها به زير بافته ميشود
بافت ابري در حالت بدون درز: يك دور زير، يك دور رو

پترن مورد استفاده در بافت این کلاه 1 . A می باشد که شکل نمای روئی پترن را نشان می دهد .

نحوه بافت :
اين كلاه ابتدا به صورت درزدار و سپس بدون درز بافته ميشود.

ابتدا 94 - 86 دانه در میل گرد شماره 4 سر بیاندازید .يك رج از پشت كار به زير ببافيد، سپس بافت را به صورت زير ادامه دهيد: شش دونه ابتدا ابري، *دو تا زير، دو تا رو* فاصله بين دو * را تا هشت دونه مانده به انتهاي رج تكرار كنيد و رج را با دو تا زير و شش دونه آخر ابري تمام كنيد.
بافت كشباف و ابري را ادامه دهيد تا اندازه 4 سانتيمتر شود، بعد بافت را با ميل گرد شماره 5 به شرح زير ادامه دهيد:

شش دونه ابتدا ابری 74 - 82 را مطابق پترن 1. A بیافتد . رج را با شش دونه ابري تمام كنيد. وقتي اندازه 8 سانتيمتر شد، شش دونه ابتداي ميل را کور کنید سپس بافت را به هم وصل كنيد تا بدون درز شود و 80 - 88 دونه رو ميل را همانند قبل ببافيد.

وقتي اندازه كلاه 21 -20 سانتيمتر شد، تمام دونه ها را تا انتها ابري ببافيد و همزمان از هر سه دور دوازده دونه به تعداد پنج بار كم كنيد. ( تعداد دانه ها 28 - 20 )
حال در طي دور دو تا يكي كنيد، بعد كاموا را ببريد و از بين دونه هاي باقيمانده رد كرده بكشيد و محكم كنيد. بلندي كلاه تقريباً 26 -25 سانتيمتر خواهد بود. بعد دو قسمت ابري را در پائين كلاه روي هم قرار داده و دكمه ها را بدوزيد.


--------------------------------------------------------------------------
نحوه بافت شال


اين شال تك سايز ميباشد.
طول و عرض اين شال تقريباً 60 و 34 سانتيمتر است.


وسايل لازم :
كاموا 250 گرم
ميل گرد شماره 5
ميل گرد شماره 4
دكمه 4 عدد

كاموا بايد به گونه اي باشد كه 17 دونه در 22 رج با بافت ساده و ميل شماره 5 داراي ابعاد 10*10 سانتيمتر مربع باشد.

ابتدا 62 دونه در ميل شماره 4 سربياندازيد. يك رج از پشت كار به زير ببافيد و سپس از روي كار به شرح زير ادامه دهيد:

شش دونه ابتدا ابري، دو تا زير، *دو تا رو، دو تا زير* فاصله بين دو * را تا شش دونه مانده به انتهاي رج تكرار كنيد و شش دونه آخر را ابري ببافيد. بافت را همينطور ادامه دهيد تا اندازه 4سانتيمتر شود، سپس بافت را با ميل شماره 5 و به شرح زير ادامه دهيد:

شش دونه ابتدا ابري، پنجاه ببافيد دونه بعد را مطابق پترن A.1 بیافتد و شش دونه آخر را نيز ابري ببافيد. همينطور بافت را ادامه دهيد تا اندازه 20 سانتيمتر شود، سپس شش دونه ابتدا و انتها را كور كنيد. (تعداد دانه ها 50 ) كاموا را ببريد و اين تكه را كنار بگذاريد و تكه دوم را همانند تكه اول ببافيد.
بعد از اتمام بافت تكه دوم، شش دونه جديد در ميل شماره 5 سربياندازيد بعد دونه هاي مربوط به يك تكه را ببافيد،سپس دونه هاي مربوط به تكه دوم را ببافيد و در انتها شش دونه جديد سربياندازيد. (تعداد دانه ها 112 )

بافت رابه اين شرح ادامه دهيد: شش دونه ابتدا ابري، 100 دونه بعد را مطابق پترن 1.A ببافيد و شش دونه آخر را ابري ببافيد، همينطور بافت را ادامه دهيد تا اندازه 34 سانتيمتر شود.


بعد بافت را با ميل شماره 4 به اين شرح ادامه دهيد: همزمان در بافت اين رج دو دونه اضافه كنيد، شش دونه ابتدا ابري، دو تا زير، *دو تا رو، دو تا زير *فاصله بين دو * را تا شش دونه مانده به انتهاي رج تكرار كنيد و شش دونه آخر را ابري ببافيد. (تعداد دانه ها 114 ) بافت را ادامه دهيد تا اندازه كشباف 4 سانتيمتر شود، سپس در همان حالت كشباف كور كنيد.
بعد شش دونه ابري ابتدا و انتها بعد از يكي شدن دو تكه را روي هم بگذاريد و دكمه ها را رويش بدوزيد.[عکس: 20130130063311_.jpg] = از روي كار به زير از پشت كار به رو ببافيد

[عکس: 20130130063418_.jpg] = از روي كار به رو از پشت كار به زير ببافيد


[عکس: 20130130063457_.jpg]
سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره تنديس زيبا نخواهد شد.Flowerysmile
پاسخ }
#10
[عکس: 20130210100554_24641_466406523407889_1884908731_n.jpg]

[عکس: 20130210100613_1.jpg]

[عکس: 20130210100634_2.jpg]

[عکس: 20130210100647_3.jpg]

[عکس: 20130210100700_4.jpg]

[عکس: 20130210100713_5.jpg]

[عکس: 20130210100726_6.jpg]

[عکس: 20130210100738_7.jpg]

[عکس: 20130210100751_8.jpg]
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ژورنال نقشه طرح های بافتنی Galaxy 10 14,827 ۲۳-۰۷-۱۳۹۶, ۰۵:۳۵ ب.ظ
آخرین ارسال: Galaxy
  آموزش و نقشه بافت جوراب بافتنی بزرگسال(دو میل) تپراک 3 5,606 ۱۳-۱۱-۱۳۹۵, ۰۴:۱۷ ب.ظ
آخرین ارسال: ~mahdie~
  آموزش و نقشه بافت انواع شنل و پانچ و اشارپ(دومیل) Galaxy 11 47,512 ۰۲-۱۰-۱۳۹۵, ۰۸:۲۵ ق.ظ
آخرین ارسال: کووالا
  آموزش و نقشه بافت پاپوش بزرگسال(دو میل) خاله سیما 11 96,040 ۱۷-۰۸-۱۳۹۴, ۰۷:۳۷ ق.ظ
آخرین ارسال: Atefe joon
  آموزش و نقشه بافت لباس پسرانه(دو میل) Galaxy 2 9,774 ۰۷-۰۶-۱۳۹۴, ۰۹:۴۷ ق.ظ
آخرین ارسال: Galaxy
  آموزش و نقشه بافت انواع لباس زنانه (دو میل) عسل بلا 61 64,383 ۰۷-۱۲-۱۳۹۳, ۱۰:۱۶ ق.ظ
آخرین ارسال: marya
  آموزش و نقشه بافت پاپوش نوزادی کارن 19 98,597 ۲۳-۰۹-۱۳۹۳, ۰۵:۳۱ ب.ظ
آخرین ارسال: رويا صادقي
  ژورنال نقشه طرح های کودکانه در لباسهای بافتنی 2 میل elipari 39 56,389 ۲۳-۰۹-۱۳۹۳, ۰۵:۱۰ ب.ظ
آخرین ارسال: رويا صادقي