امتیاز موضوع:
  • 12 رای - 2.83 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش کار با Outlook
#1
Outlook برنامه ای چندکاره است که شما با استفاده از ان می توانید علاوه بر ارسال و دریافت ایمیل از تقویم، یادآور، دفترچه یادداشت و منشی خودکار و سایر امکانات آن نیز بهره مند شوید.
در این تاپیک راهنمای تصویری گام به گام آن برای انواع نسخه های Outlook قرار داده می شود.

تذکر: ایمیل های yahoo.com قابلیت POP3 ندارند، این تنظیمات مربوط به yahoo.co.uk یا gmail هستند.

Microsoft Office outlook 2007


[عکس: 20120603081800_1.jpg]

[عکس: 20120603081826_2.jpg]

[عکس: 20120603081836_3.jpg]

[عکس: 20120603081847_4.jpg]

[عکس: 20120603081859_5.jpg]

[عکس: 20120603081910_6.jpg]
پاسخ }
#2
Microsoft Office Outlook 2010

[عکس: 20120603083705_001.jpg]

[عکس: 20120603083721_002.jpg]

[عکس: 20120603083732_003.jpg]

[عکس: 20120603083744_004.jpg]

[عکس: 20120603083819_005.jpg]

[عکس: 20120603083831_006.jpg]

[عکس: 20120603083846_007.jpg]

[عکس: 20120603084000_008.jpg]

[عکس: 20120603084014_009.jpg]

[عکس: 20120603084027_010.jpg]

[عکس: 20120603084044_011.jpg]

[عکس: 20120603084057_012.jpg]

[عکس: 20120603084109_013.jpg]
پاسخ }
#3
Outlook Express


در اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ POP3 را ﺑﺮاي Account ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي Gmail ﺧﻮد ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا وارد ﺳﺎﻳﺖ Gmail ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ آن Login ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ وارد ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺷﺪﻳﺪ ، ﺑﺮ روي ﻋﺒﺎرت Settings ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ Gmail ﻗﺮار دارد ( در
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺤﺎت دﻳﺪه ﻣﯿﺸﻮد ) ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.
از ﻗﺴﻤﺖ ظﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﮔﺰﻳﻨﻪ Forwarding and POP ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﻮد :
[عکس: 20120604165847_18.JPG]
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻳﻌﻨﻲ POP Download ﮔﺰﻳﻨﻪ Enable POP For All Mail را از POP Status
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ. ﮔﺰﻳﻨﻪ ھﺎي ﺑﻌﺪي را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ دوم از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﻣﯿﻜﻨﺪ
ﻛﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻤﯿﻠﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮطﻪ Gmail ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم دھﺪ ، ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ھﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ Save Changes ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ و از ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ ( Logout ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ).
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮان داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت Forwarding and POP در
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن از طﺮف Gmail ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ( و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز
ﺳﺮور POP3 ﺑﺮاي Gmail اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻳﺎد ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ آورد
). اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻛﺎرﺑﺮان ﻗﺪﻳﻤﻲ Gmail ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ. ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﺪﻳﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﻮس ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ Gmail اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ھﻤﮕﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺘﻤﺎ آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.


ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﺮم اﻓﺰار Outlook Express ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﯿﻠﮫﺎ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Outlook Express را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ :
[عکس: 20120604165639_1.JPG]

ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Outlook Express ﺑﺮاي Gmail دارﻳﻢ. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﻮي اﺻﻠﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روي Tools ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ Account را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ( اﮔﺮ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اﺟﺮا
ﻣﯿﻜﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر ﺻﻔﺤﻪ Internet Connection Wizard ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺟﺪﻳﺪ ظﺎھﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ) :
[عکس: 20120604165731_2.JPG]

ﺻﻔﺤﻪ Internet Account ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ظﺎھﺮ ﻣﯿﺸﻮد. وارد ﺷﺎﺧﻪ Mail ﺷﻮﻳﺪ ھﻤﺎن طﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﻜﻨﯿﺪ ﺣﺴﺎب
ﻛﺎرﺑﺮي در ﻟﯿﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ Add ﻛﻠﯿﻚ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ Mail را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ :
[عکس: 20120604170306_3.JPG]

[عکس: 20120604170329_4.JPG]

ﺻﻔﺤﻪ Internet Connection Wizard ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯿﺸﻮد. در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎﻣﻲ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ :
[عکس: 20120604170412_5.JPG]

ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ Next ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﺷﻮﻳﺪ :
[عکس: 20120604170446_6.JPG]

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ آدرس اﻳﻤﯿﻞ Gmail ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ وارد ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل : YourEmail@gmail.com ) ﺳﭙﺲ
ﺑﺮ روي Next ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ :
[عکس: 20120604170605_7.JPG]

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮور Gmail را وارد ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ. ﻗﺴﻤﺖ My incoming mail server را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮔﺰﻳﻨﻪ POP3 ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﯿﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ Incoming Mail ﻋﺒﺎرت pop.gmail.com و در ﻗﺴﻤﺖ Outgoing Mail ﻋﺒﺎرت smtp.gmail.com را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ
وارد ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي Next ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﮔﺮدﻳﺪ :
[عکس: 20120604170715_8.JPG]

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ Account Name و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ھﺮ ﺑﺎر از ﺷﻤﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﻮد ، ﻣﻮارد را
وارد ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ آي دي ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﯿﻚ ﻛﻨﺎر
ﻋﺒﺎرت ... Log On Using Secure را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﭘﺮ ﻛﺮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ ھﺎ ﺑﺮ روي Next ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ :
[عکس: 20120604170950_9.JPG]

ﺑﺎ ﻛﻠﯿﻚ روي دﻛﻤﻪ Finish ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
داﺧﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ھﻤﺎن طﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﻜﻨﯿﺪ ﺣﺴﺎب pop.gmail.com ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
[عکس: 20120604171037_10.JPG]


ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت دوﺑﺎر ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ظﺎھﺮ ﮔﺮدد :
[عکس: 20120604171112_11.JPG]

در اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه وارد ﺷﺎﺧﻪ Advanced ﺷﻮﻳﺪ :
[عکس: 20120604171152_12.JPG]

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ Server Port دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ. ﻳﻌﻨﻲ در ﻗﺴﻤﺖ
Outgoing Mail ﺷﻤﺎره ﭘﻮرت 465 و در ﻗﺴﻤﺖ Incoming Mail ﺷﻤﺎره 995 را وارد ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ و ﺗﯿﻚ ھﺮ دو ﻋﺒﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ( دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ).
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ وارد ﺷﺎﺧﻪ Servers ﺷﻮﻳﺪ :
[عکس: 20120604171244_13.JPG]

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﯿﻚ ﻛﻨﺎر ﻋﺒﺎرت My server requires authentication را در
ﻗﺴﻤﺖ Outgoing Mail Server در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻗﺮار دھﯿﺪ ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ).
ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ Apply و ﺳﭙﺲ OK ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Outlook Express ﺑﺮاي ﺣﺴﺎب Gmail ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻳﻦ ﭘﺲ اﻳﻤﯿﻠﮫﺎي
Gmail ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ( در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ، در ﻏﯿﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﻜﻨﻢ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ) :
[عکس: 20120604171403_14.JPG]

اﻣﺎ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدم ﻣﻦ اﻳﻦ آﻣﻮزش را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ روﻧﺪ ﻛﺎر را در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ.
در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Outlook Express و ھﻤﭽﻨﯿﻦ MS Outlook ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻢ ﺣﺠﻢ و ﺳﺎده وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﯿﻚ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ و اﺻﻼ ﻧﯿﺎزي ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ. ﺑﺮاي
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻛﻪ ﺣﺠﻤﻲ در ﺣﺪود 55 ﻛﯿﻠﻮﺑﺎﻳﺖ دارد و ﻧﺎم آن GmailConfig ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را از اﻳﻦ آدرس درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.
ﭘﺲ از اﺟﺮاي آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ :
[عکس: 20120604171459_15.JPG]

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺎ Outlook
Express را در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻳﻢ ) ، و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ E-mail Address ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎم ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي Gmail ﺧﻮد ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
Mohammad.R ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﮫﺎ ) و درﻗﺴﻤﺖ Display Name ﻳﻚ ﻧﺎم دﻟﺨﻮاه را وارد ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ و ﺑﺮ روي دﻛﻤﻪ
Configure ﻛﻠﯿﻚ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ ) :
[عکس: 20120604171542_16.JPG]

ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﮔﺸﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Outlook Express ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﮫﻢ داﻧﺴﺘﻦ ﭘﻮرﺗﮫﺎ و ﺳﺮورھﺎي ارﺗﺒﺎطﻲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﮫﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ( اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ظﺎھﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ). در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺷﻤﺎ اطﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﮫﺎ و ﺳﺮورھﺎي
Gmail ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﻜﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ اطﻼﻋﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﯿﻞ POP3 را ﺑﺮاي Gmail ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﻳﯿﺪ :

[عکس: 20120604171613_17.JPG]منبع: p30world.com


پاسخ }