امتیاز موضوع:
  • 29 رای - 2.79 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اصطلاحات رایج در بافتنی
#1
Needle :ميل

Double pointed needle : ميل هاي چندتايي(مثل ما كه قديما با چهار ميل جوراب دستكش مي بافتيم.اگه توي الگويي اين ميل رو مي خواست وشما كار با چند ميل رو بلد نبوديد قيدشو بزنيد.اصولا از اين ميل براي اين استفاده ميكنند كه بافتتون بدون درز بشه)

Circular needle : ميل گرد

Cast on :سر انداختن

Cast off : كور كردن

Knit(K) :بافتن( يا از زير بافتن هم معني ميده)

Purl(P): از رو بافتن

Rib :كشباف (يكي از زير يكي از رو يا …)

Stich : دونه

Garter : همه از زير يا بافت ابري يا ركن

Dec :كم كردن

Inc :اضافه كردن

Stockinette : بافت ساده (يه رج از زير يه رج از رو)

Cable : بافت پيچ (عموما خارجيا با كلاسن و براي بافت پيچ ميلهاي كوچك مخصوص دارن كه ما بدون سوسول بازي مي تونيم در بياريم)

Slip: دونه رو نبافته بگيريد

K2 tog : دوتا يكي كردن ا ز زير

K1 :يه دونه از زير(به جاي 1 هر عددي بود يعني اون تعداد دونه رو از زير ببافيد.)

knit:يكي زير

purl;يكي رو

knit 2 together:دوتايكي از زير

purl 2 together:دوتايكي از رو

slip kniwise:يه دونه نبافته به ميل راست بگيرين البته از زير ودر جهت مخالف(يعني از كنار)

slip purlwise:يه دونه نبافته به ميل راست بگيرين البته از رو ودر جهت مخالف(يعني از كنار)

no stich:بدون دونه

yarn over:يه دونه[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#2
"

inches


هر 1 اينچ برابر است با 2.54 سانتي متر

*********************************

( )

work instructions between parentheses, in the place directed


دستورالعمل كاري بين پرانتز در يك مكان

********************************

*

repeat instructions following the single asterisk as directed


دستورالعمل شرح داده شده بعد از 1ستاره تكرار ميشود

***********************************

* *

repeat instructions between asterisks, as directed


دستورالعمل بين 2ستاره تكرار ميشود


*******************************

alt

alternate


تعويض - يك در ميان

**************************************

approx

approximately


تقريبا

***************************************


beg

begin
begining


آغاز كردن

*********************************

bet

between


در ميان

*************************************

BO

bind off


كور كردن


*************************************


CA

color A


CB

color B

********************************

CC

contrasting color


رنگ زمينه

********************************

cdd
centered double decrease
sl2 tog, K1, pass the slipped stitches over together


ميل را از جلو و سمت چپ 2دونه نبافته به ميل راست بگيريد. 1دونه از زير ببافيد و اون 2تا دونه نبافته را روي دونه بافته شده بندازيد

************************************

ch

chain


زنجيره


***********************************

cm

centimeter


سانتی متر

************************************
cn

cable needle


ميل سيم دار

****************************

CO

cast on


سر انداختن

********************************

cont

continue


ادامه دادن - دنبال كردن

*********************************

dc
double crochet


پايه بلند 2تايي


******************************

dec
decrease


كاهش دادن

********************************
dpn aka dp

double pointed needle(s). A short needle with points at both ends, used in sets or 4 or 5, for knitting in the roundميل هاي 2تايي كه دو سرشون باز هست و از ميل هاي 4 يا 5تايي براي گرد بافي ازشون استفاده ميشود

********************************

EON

end of needle


آخر ميل بافتني

**********************************

EOR

end of row


آخر رج

***********************************

FC

front cross
in working a cable


از جلو عبور دادن

در بافت با ميل سيم دار

**********************************

fl

front loop


جلوي حلقه (قلاب بافي)

*********************************

foll

follow; follows; following


پيروي كردن يا دنبال كردن يك دستوالعمل

************************************

g or gr

gram


گرم

************************************

g st

garter stitch


كشبافت

*********************************

grp

group


گروه

*********************************

hdc

half double crochet


پايه بلند 3تايي


**********************************

hk

hook


ميل قلاب بافي

************************************
in

inch


هر 1 اينچ برابر است با 2.54 سانتي متر


************************************

inc

increase


افزايش ( در بيشتر پترن هاي بافتني منظور همان kfb هست )


***************************************

incl

includingشامل - به ضميمه

***************************************

k

knit


بافت از زير

*************************************

k1 f&b or kfb

knit 1 stitch in the front, then in the back. This is also called a Bar Increase


از جلو و پشت يك دونه ببافيد

***************************************

k2tog

knit 2 stitches together


2دونه را باهم از زير ببافيد

**************************************

LH

left hand


دست چپ

*************************************

lp

loop


حلقه

**************************************

m

meter


متر

***********************************

M1

Make 1
This means to increase a stitch


اضافه كردن دانه

***********************************

mc

main color


رنگ اصلي

***********************************

no

numberشماره

************************************

p

purl


بافت از رو

************************************

p1 f&b or pfb

purl the front of a stitch, then purl the back of the same stitch


در جلو و پشت دانه از رو ببافييد

**************************************

p2tog

purl 2 together


2دانه را باهم از رو ببافيد

**************************************

pat or patt

pattern


طرح

*************************************

pm

place marker


علامت گذاري كردن يك دانه
نشان گذاشتن

************************************

pnso

pass next stitch over


دانه بعدي را رد كنيد (نبافيد)

***********************************

prev

previous


قبلي

*********************************

psso

pass the slipped stitch over (as in slip 1, knit 1, psso)دانه نبافته را روي دانه بعدي بيندازيد. ( يك دانه نبافته به ميل راست بگيريد. 1دانه از زير ببافيد و دانه نبافته را روي آن بيندازيد )

***********************************

rem

remaining


باقيمانده

***********************************

rep

repeat


تكرار

*************************************

rev St st

Reverse stockinette/stocking stitch
The "purl" side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, knitted on WS


قسمت از رو بافته ي بافت ساده را stockinette stitch ميگن
قسمت از رو بافته در مقابل شما و قسمت از زير بافته در جهت مخالف آن قرار مي گيرد

************************************

RH

right hand


دست راست

************************************

rib

ribbing
vertical columns of knit and purl stitches, side by side, as in K1, P1 ribbing


راه راه
1دانه از زير و يك دانه از رو

***********************************

rnd

round
In circular knitting, a "row" is called a round


دور
در بافت مدور، يك رج را يك دور مي نامند

********************************

RS

right side


سمت راست يا سمت مقابل


منبع : مامی سایت
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#3
sc

single crochet


پايه كوتاه

************************

sk

skip


نبافتن 1دونه يا زنجيره

*****************************

sk2p

slip1, knit 2 tog, pass slipped stitch over. (a double decrease)


1دونه نبافته به ميل بگيريد - 2دونه باهم از زير ببافيد - اون دونه نبافته رو روي دانه بافته بندازيد

******************************

SKP or skpo

"Slip, Knit, Pass." Slip a stitch, knit the next stitch, pass the slipped stitch over the knit one. The same as: sl1, k1, psso


1دونه نبافته به ميل بگيريد - 1دونه از زير ببافيد - اون دونه نبافته رو روي دانه بافته بندازيد

******************************


sl or s

slip a stitch


1دونه نبافته به ميل بگيريد


********************************

sl st

slip stitch


بخيه

****************************

sl1, k1, psso

slip1, knit1, pass the slipped stitch over. The same as SKP


1دونه نبافته به ميل بگيريد - 1دونه از زير ببافيد - اون دونه نبافته رو روي دانه بافته بندازيد

*******************************

sp

space


فاصله - فضاي خالي

**************************

ssk

slip, slip, knit slipped stitches tog. A decrease


2دونه نبافته به ميل راست بگيرين، بعد ميل سمت چپ رو از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد

*************************

ssp

slip, slip, purl. A decrease, usually done on the purl-side


دونه نبافته به ميل راست بگيرين، بعد ميل سمت چپ رو از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از رو يكي كنيد

****************************

sssk

slip, slip, slip, knit 3 slipped stitches together. A double decrease


3دونه نبافته به ميل راست بگيرين، بعد ميل سمت چپ رو از جلو داخل دونه هاي نبافته ميل راست كرده و دوتارو به هم از زير يكي كنيد

**************************

st

stitch

كوك - بخيه

************************

tog

together


باهم

************************

WS

wrong side


سمت مخالف

*************************

yd

yard


یارد

**************************

yo

yarn over: wrap the yarn around right needle


نخ را روي ميل راست بندازيد (اضافه كردن دونه)


*******************************

yo2 or yo twice

yarn over twice


2بار نخ را روي ميل راست بندازيد
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }