امتیاز موضوع:
  • 13 رای - 2.92 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
انعکاس تو
#1
پدر و پسر در كوه ها قدم مي زدند.
ناگهان پسرك زمين خورد و صدمه ديد فرياد كشيد ووواو...با كمال تعجب شنيد صدايي در كوهستان تكرار كرد ووواو...
با تعجب فرياد كشيد" تو كي هستي؟"
و جواب شنيد" تو كي هستي؟"
پسرك فرياد كشيد" من تو را تحسين مي كنم"
صدا جواب داد "من تو را تحسين مي كنم"
پسرك عصباني شد و فرياد زد "ترسو" و جواب شنيد"ترسو"

پسرك به طرف پدرش برگشت و پرسيد "داره چه اتفاقي مي افته؟"
پدر لبخندي زد و گفت:"پسرم دقتكن" و فرياد كشيد،تو يك قهرمان هستي" صدا پاسخ داد "تو يك قهرمان هستي."

پسرك شگفت زده شد اما چيزي دستگيرش نشد.پدر پاسخ داد :
مردم اين پديده را اكو مي نامند اما در واقع اين زندگي است. هر چيزي كه انجام دهي يا بگويي بسوي تو باز خواهد گشت و زندگي انعكاس
كارهاي ماست. اگر در دنيا بدنبال عشق باشي، در حقيقت عشق را بوجود مي آوري. اگر رقابت بيشتري بخواهي، رقابت را بوجود مي آوري. و اين هماهنگي ميان همه چيز و در همه جوانب زندگي برقرار است.تو هر چيزي را كه به زندگي بدهي،زندگي همان را به تو خواهد داد.
زندگي تو يك اتفاق نيست،آن ها انعكاس وجود خود تو هستند...
مهم نیست قفل ها دست کیست مهم این است که کلیدها دست خداست
پاسخ }