امتیاز موضوع:
  • 12 رای - 2.58 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ایراانیان شادترین مردمان جهان بوده اند!!
#1
ایرانیان شادترین مردمان جهان بوده اند!!!
به خشنودی اورمزد
ایرانیان شادترین مردمان جهان بوده اند!!!
١٢ماه ایرانی ٣٠ روز ایرانی ، ١٩فروردین- جشن فروردینگان ، ٣اوردیبهشت - جشن اردیبهشتگان ، ۶خورداد- جشن خوردادگان
١٣تیر - جشن تیرگان، ٧امرداد - جشن امردادگان ، ۴شهریور - جشن شهریورگان، ١۶مهر - جشن مهرگان، ١٠آبان - جشن آبانگان
٩آذر - جشن آذرگان، ١دی - جشن دیگان، ٢بهمن - جشن وهمنگان، ۵اسفند- جشن سپندارمذگان
نیاکان گرامی ما بدون تردید شادترین مردمان جهان بودند و رسم .............

شادزیستی را زرتشت برای آنان به جای گذاشت . این ١٢ جشن تنه ا جشنهایی بودند که نام روز و ماه با هم تلاقی پیدا میکرده است .
ایرانیان غیر از این جشنها : نوروز - ١٣ فروردین - ۶فروردین و گرامی داشت آتش و همچنین جشن سده را نیز داشته اند . به راستی چه شد که امروز افسرده ترین و شکسته ترین مردمان جهان هستیم ؟
مهمترین جشنها به قرار زیر بوده است :جشن نوروز : یکی از کهن ترین جشنهای جهان است که مورخین آنرا به جمشید شاه پیشدادی در ۵٠٠٠ سال پیش نسبت داده اند .
جشن ١٣ فروردین : جشن طبیعت پاک و مظهر بی آلایشی و عنایت خداوند به انسان .
جشن ۶فروردین : زادروز زایش زرتشت بزرگوار - پیر خرد و دانش جهان که سال ٢٠٠٣ را نیز سازمان یونسکو به نام وی نامگذاری نمود.
جشن سوری : یا همان گرامی داشت آتش است که در گذشته ١٠ روز آخر سال برگزار میشده است و بعد از اسلام آخرین چهارشنبه سال شده است . ایرانیان برای شادی روح نیاکانشان روزهای آخر
سال را آتش می افروختند .
جشن تیرگان : این جشن علاوه به تلاقی کردن روز و ماه به پرتاب تیر جاودانه آرش کمانگیر نیز نسبت داده شده . آرش قهرمان ملی ایران با پرتاب تیری از فراز کوهی در تبرستان مرز کشور ایران و توران را مشخص کرد و خودش از شدت فشار پرتاب در راه ایران جان سپرد .
جشن مهرگان : این جشن نیز بعد از نوروز مهمترین جشن ایران است که علاوه بر تلاقی کردن ماه و روز به قیام ملی کاوه آهنگر برضد ضحاک تازی نیز نسبت داده شده است . کاوه نماد وطن پرستی
بوده است و از این رو ۶روز این جشن ادامه داشته است و در ممالک بسیاری آن گرامی داشته میشده است .
جشن سده : این جشن را به پیدایش کشف آتش توسط ایرانیان در جهان نسبت داده اند . فلسفه ای بسیار دور از زمان هوشنگ شاه پیشدادی در ۶٠٠٠ سال پیش دارد . هنوز بعد از این مدت بسیار دور
آثاری از آن پادشاه در شهر مسجد سلیمان باقی است .
جشن سپندارمذگان : این جشن نیز علاوه بر تلاقی ماه و روز به جشن زن ایرانی مشهور است . زنان ایرانی در ۴٠٠٠ و اندی سال پیش یک روز را در سال در حکم پادشاه خانه بر تخت می نشستند و
مردان باید از زحمات و تلاش دلسوزانه آنان قدردانی میکردند و مقام والای وی را ارج می نهادند . این جشن تا قبل از اسلام برقرار بود ولی در چند سال اخیر دوباره زنده شد و ایرانیان اصیل آنرا جشن میگیرند
پاسخ }