امتیاز موضوع:
  • 5 رای - 2.8 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جدید ترین تست اروپا با حیوانات خودتان را بهتر بشناسید
#1
Error 
1- پایان دنیا نزدیک است فقط یک حیوان را نجات میدهید ؟
2- خرگوش ب - گوسفند پ- گوزن ت - اسب
2-به آفریقا رفته اید یکی از حیوانات را یادگاری بیاورید ؟
1- میمون ب- شیر پ- مار ت- زرافه
3-فرض کنید خطای بزرگی انجام داده اید خدا شما را مجازات میکند به شکل حیوان کدام حیوان میشوید
1- سگ ب- گربه پ- اسب ت- مار
4-اگز قدرت داشتید کدام حیوان را برای همیشه از روی زمین بر میداشتید ؟
1- شیر ب- مار پ- تمساح ت- کوسه
5-یک رو ز به حیوانی بر خورد میکنید که میتواند صحبت کند دوست دارید کدام حیوان باشد ؟
1- گوسفند ب- اسب پ- خرگوش ت – پرنده
6-در جزیره دور افتاده تنها یک موجود زنده به عنوان همدم کدام را انتخاب میکنید ؟
1- انسان ب- خوک پ- گاو ت- پرنده
7-اگر قدرت داشتید هر حیوانی را رام کنید کدام حیوان را خانگی میکردید ؟
1- دایناسور ب- ببر پ- خرس قطبی ت- پلنگ
8-اگر قرار بود برای 5 دقیقه بصورت یک حیوان در می آمدید کدام را انتخاب میکردید؟
1- شیر ب- گربه پ- اسب ت- کبوتر
تحلیل جوابها
1-در زندگی برای چه نوع آدمهایی بیشتر جذابیت وکشش دارید ؟
1- خرگوش –کسانی با دوشخصیت به سردی یخ در ظاهر وگرمی آتش در باطن
2- گوسفند – مطیع وگرم
3- گوزن – زیبا و آداب دان
4- اسب – کسانی که غیر قابل جلوگیری بی بند وبار وآزاد هسنتد
2-در فرآیند ابراز عشق و در خواست ازدواج کدام رویکرد برای شما خوشایند تر وموثر تر میباشد ؟
1-میمون – مبتکر با ذوق که هیچگاه احساس خستگی نکنید
2- شیر – سر راست وصاف وپوست کند ه به شما بگوید دوستتان دارد
3- مار – دمدمی مزاج پر نوسان نفس گرم وعشق سرد
4- زرافه – صبور هرگز شما را رها نخواهد کرد

3 دلتان میخواهد معشوقتان چه نظری در باره شما داشته باشد ؟
1- سگ- با وفا وثابت قدم ب- گربه – شیک وزیبا پ- اسب - خوش بین ت- مار – انعطاف پذیر

4-چه چیزی باعث میشود شما رابطه هایتان را قطع کنید از چه خصوصیتی بیشتر متنفر هستید ؟
1- شیر – متکبر وخودخواه امر ونهی کن ب- مار – هیجانی ودمدمی مزاج نمیدانید چطوری اورا خوشحال کنید پ- تمساح – خونسرد وبیرحم وسنگدل ت- کوسه - ناامنی
5- دوست دارید چه رابطه هایی با او برقرار کنید ؟
1- گوسفند – سنتی بدون آنکه چیزی بگوئید او بفهمد چه میخواهید ارتباط برقرار کردن از طریق قلبها
ب - اسب – هر دو بتوانید درباره همه چیز با هم صحبت کنید هیچ چیز مخفی نباشد
پ - خرگوش – رابطه هایی که خود را همیشه گرم وعاشق او حس کنید
ت‌- پرنده – رابطه های پایدار وطولانی وپاینده
6- آیا به او خیانت میکنید ؟
1- انسان – شما به جامعه واخلاقیات احترام میگذارید پس از ازدواج هیچ کار خلافی نمیکنید
2- ب – خوک – نمیتوانید در برابر تمایلات مقاومت کنید به احتمال زیاد خیانت میکنید
3- پ- گاو – خیلی سعی میکنید این کار را نکنید
4- ت- پرنده – شما هرگز نمیتوانید استوار وثابت قدم باشید واقعا برا ی ازدواج مناسب نیستید تعهد ندازید
7-درباره ازدواج چه فکر میکنید ؟
1- دایناسور – شما خیلی بدبین هستید فکر میکنید ازدواج سعادتمندانه وجود ندارد
2- ب – ببر شما به ازدواج به صورت یک چیز گرانبها نگاه میکنید پس از ازدواج پیوند زناشویی وهمسرتان را با ارزش وگرامی میدارید
3- پ- خرس قطبی – شما از ازدواج مترسید فکر میکنید آزادیتان را از شما میگیرند
4- ت- شما همیشه طالب ازدواج بوده اید ولی در واقعیت شناخت دقیقی از آن ندارید
8-در این لحظه به عشق چگونه فکر میکنید ؟
1- شیر – همیشه تشنه عشق هستید وهر کاری برای آن میتوانید بکنید اما به راحتی در دام عشق نمی افتید
2- ب – گربه – شما خیلی خود محور وخود خواه هستید شما فکر میکنید عشق چیزی است که میتوانید بدست آورید وهرگاه خواستید آن را دور بیاندازید
3- پ-اسب – شما نمیخواهید در قید وبند یک رابطه پایدار قرا ر بگیرید به هرچمن رسیدی گلی بچین وبرو
4- ت- کبوتر – شما به عشق به صورت یک تعهد دوطرفه فکر میکنید

[عکس: 20120220125016_Copy2of005.jpg]


اگه دنیا مردونگی سرش میشد اسمش دخترونه نبود
}