امتیاز موضوع:
  • 14 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دروغگو را با یک نگاه بشناسید
#1
دروغگو را با یک نگاه بشناسید

دروغمفهومی است انتزاعی و انسانها تنها به دو دلیل دروغ می گویند: یا برایرسیدن به لذت بیشتر، یا اجتناب از افزایش درد و رنج. عده ی بسیار زیادی ازافراد بی هیچ دلیل خاصی و تنها به خاطر تمایلات فردی، روزانه دروغ هایبیشماری را بر سر زبانهایشان جاری می سازند. در مورد سوابق شغلی دروغ میگویند، وقتی خانم سوال می کند که لباس جدیدش زیباست (با پوزش از خانم ها)حتی بدون اینکه نیم نگاهی بیندازند، حرف او را تائید می می نمایند و …

در این میان برخی از افراد نیز هستند که تصور می کنند اگر دروغ نگویند نمیتوانند به چیزی که می خواهند برسند. یک چنین دروغ هایی می تواند مضر باشد.با این مقدمه اکنون می پردازیم به چگونگی شناسایی دروغگو و به شما یاد میدهیم که چگونه می توانید یک چنین مسئله ای را به راحتی و تنها با نگاهکردن به چشم های طرف مقابل تشخیص دهید
.

چشم آیینه ی تفکراتی است که درذهن جریان دارد. بازتاب کلیه ی فرایندهای ذهنی را می توان بطور مستقیم درچشم مشاهده نمود. تحقیقاتی که در حوزه اعصاب و زبان شناسی انجام گردیدهحاکی از این امر است که چشم نسبت به تفکرات مختلف ذهنی از خود واکنش هایمتفاوت نشان می دهد. به عنوان مثال اگر از شخصی بخواهید تا “یک گاو زرد”را در ذهن خود مجسم کند، می بینید که چشم های خود را ابتدا به سمت بالا وسپس به طرف چپ متمایل می کند. این فرایند نشان دهنده ایجاد تصویر خیالی درذهن فرد است.

البته باید دقت داشته باشید سرنخ هایی که از حالات چشمبدست می آورید تنها نشان می دهند که مغز در پاسخ به سوال شما چه واکنشینشان می دهد، نه اینکه چه رشته افکاری به صورت حقیقی در ذهن جریان دارد.حال با تشریح مثالی که پیشتر به آن اشاره کردیم موضوع را بسط می دهیم.زمانیکه از فرد می خواهید تا یک گاو زرد را مجسم کند، این امکان وجود داردکه او یاد زمانی بیفتد که تصویر یک گاو زرد را نقاشی کرده بوده که سبب میشود جهت مخالف (سمت بالا و راست) را نگاه کند . ..


این اطلاعات چه کمکی در زمینه شناسایی افراد دروغگو می کند؟

خوب فرض کنید که شوهر شما دیر به خانه آمده و از قبل به شما گفته که قصددارد تا با دوستانش برای نوشیدن یک آب میوه بیرون برود. زمانیکه به خانهبر می گردد از او سوال می کنید: “خوش گذشت ؟” زمانیکه او پاسخ می دهد:“بله، خیلی خوب بود” شما متوجه می شوید که به سمت چپ نگاه می کند. یک چنینمسئله ای نشان می دهد که این پاسخ ساختگی است چراکه جهت چشم هایش نشان ازتصویر سازی خیالی در ذهنش دارد. از سوی دیگر نگاه کردن به سمت راست نشانگریادآوری خاطرات است و نشان می دهد که او زمانی را با دوستانش سپری کرده وآلان در حال یادآوری آنهاست پس راست می گوید. دلیل وجود ندارد که در مورداین مطلب که به او خوش گذشته یا نه به شما

بگوید، بنابراین شما به راحتی از روی این قضیه می توانید تشخیص دهید که آیا با دوستانش برای صرف نوشیدنی بیرون رفته بوده یا خیر. ..

به سمت بالا و چپ

نشانگر: ساختن بصری تصویر
اگر از کسی بخواهید تا “یک بوفالوی بنفش” را مجسم کند، در حین فکر کردن بهبوفالو چشم هایش به سمت بالا و چپ گرایش پیدا می کند و از نظر دیداری آنرادر ذهن خود به تصویر می کشد.

به سمت بالا و راست

نشانگر: یادآوری بصری تصویر
اگر از کسی بپرسید: “اولین خانه ای که در آن زندگی میکردید چه رنگی بود؟”در حالی که درگیر فکر کردن هستند، چشم هایشان ابتدا به سمت بالا و سپسراست متمایل می گردد و در طی این پروسه به یاد می آورند که زمان بچگی خانهی آنها چه رنگی بوده.

سمت چپ

نشانگر: ساخت آواهای شنیداری
اگر از کسی بخواهید تا “بلندترین صدایی که ممکن است وجود داشته باشد” رادر ذهن خود مجسم کند، زمانیکه ذهن آنها در حال ایجاد این صداست، چشم ها بهسمت بالا متمایل می شوند.

سمت راست

نشانگر: به یاد آوردن آواهای شنیداری
اگر از کسی سوال کنید: “صدای مادربزرگت را به یاد می آوری” جهت چشم هایشان در طی فرایند یادآوری به سمت راست متمایل می گردد
.
به سمت پایین و چپ

نشانگر: بساوایی / بویایی
اگر از کسی بپرسید : “آیا بوی آتشی که در اردوگاه به پا شده بود را بهخاطر می آوری؟” چشمان آنها به سمت مذکور متمایل می گردد. جهت چشم هنگام بهخاطر آوردن احساسات، بو، و مزه اینچنین است.

به سمت پایین و راست

نشانگر: مکالمه درونی
این مطلب نشان می دهد که فرد در حال صحبت کردن درونی با خودش است.

نکات نهایی

- نگاه مستقیم به سمت جلو و یا نگاهی که چشم ها در آن خیره و بدون حرکت هستند هم می تواند نشان دهنده ی دسترسی بصری باشد
- ممکن است که در افراد چپ دست کلیه نکات ذکر شده عملکرد قرینه داشته باشند .
- مانند کلیه ی علائم دروغگویی، برای برخورداری از تشخیص صحیح باید ابتدااز رفتارهای اولیه فرد دروغگو مطمئن شوید و بعد از روی حالت چشمانشاننتیجه بگیرید که در حال دروغ گفتن است.


تو از کنار قلب من ساده گذر کن خدا با هام بهم زده ازم حذر کن
پاسخ }