امتیاز موضوع:
  • 17 رای - 3.12 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ریحان
#1
کاشت ریحان
در مناطق معتدل بذر آن را در اواسط بهار پس از رفع سرمای بهاره مستقیما در زمین اصلی می کارند و در مناطق گرمسیر کاشت در پاییز صورت می گیرد.

کاشت آن به طریق پشته با جوی کم عمق و یا کرتی به صورت دست پاش یا خطی انجام می گردد. فاصله بین خطوط 25 تا 30 سانتی متر وفاصله بین بوته ها از یکدیگر 3سانتی متر منظور می شود.میزان بذر در هر صدمتر مربع حدود 130 گرم می باشد.

[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#2
زمان کاشت بعد از رفع خطر سرما و يخبندان مي باشد.تکثير به روشهاي بذر،انتقال نشاء و قلمه مي باشد.
دانه ريحان بايد از منبع معتبر فراهم شود تا دانه از نوع خوبي بدست بيايد.نسبت جوانه زدن دانه بالاي 80% است.محصولي که مستقيما" از دانه روئيده است به اين صورت است که به تعداد 10-8 دانه در هر اينچ در بستر آماده شده مي پاشيم و حدود6 پوند دانه در هر هکتار لازم است.
يک دانه پاش کودي يا دانه پاش تجارتي داراي نسبت دانه پاشي مناسبي است.وقتي دانه پاشي مستقيم است،دانه پاشي زياد باعث افزايش نسبت 90-80% جوانه زدن مي شود.از نظر تجاري،دانه پاش، براي پاشيدن بذر مناسب است.بستر دانه ها بايد مناسب باشد.بايد زمين را به خوبي مسطح نموده،کلوخه ها را خرد کرده و محيطي يکنواخت ايجاد کنيم. در زمان کاشت بهتر است رطوبت در حد ظرفيت مزرعه باشد.
جوانه زني 14-8 روز انجام مي شود.براي سرعت در جوانه زني بهتر است که دما را بالا برده 85-70 درجه فارنهايت،ظرف7-5 روز جوانه مي زنند.
براي جلوگيري از ترک خوردن خاک مي توان آن را با يک لايه خاک پوشاند و آن را با ورمي کولايت يا تورب مخلوط کرد و سطح خاک را مرطوب نگه داشت.
رشد اوليّه، توام است و پس از اينکه چند برگ ظاهر شد،رشد افزايش مي يابد.
بيشتر پرورش دهندگان ريحان را به صورت محصول سالانه براي ورود به بازار مي کارند و از دانه پاشي مستقيم استفاده نمي کنند بلکه از نشاء استفاده مي کنند.که در گلخانه در اواخر مارس تا اوايل آوريل براي کشت نشايي استفاده مي شود و در استان هاي ساحلي يا آبرفتي و در اواسط آوريل تا اواسط مي در نواحي کوهستاني رشد مي کنند.
نشاها توليد آساني دارند و رشدآنها6-4 هفته است.انتقال در مرحله 4-2 برگي حقيقي مي باشد.مقاوم سازي در ماه مي انجام مي گيرد که 24-12 ساعت قبل ازانتقال ،در خزانه آبياري مي شود.
شاخه دهي جانبي و رشد وقتي زياد مي شود که قد گياه12 سانتيمتر شود.
تراکم مطلوب تا حدي مربوط به پايان استفاده است،وقتي استفاده مي شود که، تجهيزات لازم براي کاشت و برداشت در اختيارمان باشد.
در مورد کشت هايدروپونيک در سيستم NFT با کانالهاي8-7 سانتيمتري نتيجه موفقي د رپي خواهد داشت.همچنين کاشت در پشم سنگ،اسکورياو ترکيب ماسه و پيت موفقيت آميز بوده است.
در اين روش بذور ريحان را با کاشت در محيط پرليت يا مکعب هاي پشم سنگ مخصوص تکثير تحت تاثير دماي 21 درجه سانتيگراد ظرف 7-4 روز جوانه مي زنند که نشا هاي توليدي را مي توان به فاصله 20 سانتيمتر از يکديگر در اوايل بهار،در بستر هاي اصلي کشت کرد.
مشکل NFT اين است که سيستم ريشه اي حجيم در ريحان مي تواند پس از مدتي کانالهاي NFT را مسدود کند.
در اين مورد براي پرورش ريحان احتياج به وجود داربستهاي نگه دارنده داريم.
عمق کشت به صورت سطحي است و حدود يک چهارم اينچ مي باشد.
رديفها به فاصله 90-60 سانتيمتر از هم قرار دارندو فضاي هر گياه15 سانتيمتر است. ريحان د ربستر هاي بالا و به انداز?30 سانتيمتر کشت مي شود.
فاصله ميان بستر متناسب با تجهيزات پرورش دهنده و معمولا" 36-24 سانتيمتر مي باشد.
واريته هاي بزرگ متناسب با شرايط آب و هوايي،نوع گياه ،کارهاي پرورشي و مديريتي کشت مي شوند.
توليد کنندگان بزرگ روغن را از 35000 تا30000 گياه در جريب مي گيرند.
ريحان مي تواند در ارتفاعات 250 متري از مي تا اکتبر رشد کند.
بسته به شرايط اقليمي محل رويش گياه بين 60-40 سانتيمتر رشد مي نمايد.
در کشت باز دور? رويشي ريحان بين 180-170 روز مي باشد و مرسوم است که چندين چين در اين مدت انجام مي گيرد .
در گلخانه دور? رويشي حدود 45 روز طول مي کشد ودر اين زمان گياه با ريشه از زمين در آورده و عرضه مي گردد.
ريحان پروانه ها و حشرات باغ را تحريک مي کند و اين رشد در گياهان همراه و گوجه هاي مخصوص و فلفلها را تحريک مي کند.و دافع پروانه سفيد است.
7 روز بعد از کشت بذور،دور گياهک را با محلول 2 در 1000 کاپتان يا بنوميل به اضافه 2 در 1000 ديازينون سمپاشي شود و اين عمل را 2 بار به فاصله7 روز تکرار کنيد.
سم را طوري بپاشيد که طوقه گياه و خاک اطراف بوته به محلول سمي آغشته شود.


2-3-خاک
خاک شن سبک يا لوم سيلتي،زهکش مناسب(در بهار زود گرم مي شوند) و تهويه بايد به خوبي انجام گيرد. pH متوسط 5/7 -6 ولي pH مطلوب، 4/6ميباشد.
غالب خاکهاي مناطق مرکزي ايران قليايي مي باشند.براي تعديل و کاهش به سمت خنثي و اسيدي، بايستي قبل از کشت به خاک گوگرد اضافه شود.
براي کم کردن pH خاکهاي قليايي از کود سولفات آمونيوم و براي بالا بردن pH خاک اسيدي از نيترات کلسيم استفاده مي شود.
Ec متوسط و حدود 5/2-4 دسي زيمنس بر متر را مي پسندد.
بهتر است ضد عفوني شود.که ،ضد عفوني به وسيله مواد شيميايي بايستي بستر شخم خورده و مسطح شود و داراي رطوبت در حد گاورو باشد.(حداقل عمق 25 سانتيمتري خاک داراي اين رطوبت باشد).
3-3-دما
وقتي که خطر يخبندان گذشته باشد.بهتر است براي جوانه زني دما 85- 70درجه فارنهايت باشد.ولي کلا" در رنج دمايي 30-10 درجه سانتيگراد مي توانند رشد کنند ولي دماي مطلوب 24-20 درجه سانتيگراد مي باشد.
در اثرافزايش دما به بالاتر از 40 درجه سانتيگراد علاوه بر توقف رشد بوته،کنار برگها با سوختگي مواجه مي شود.
در روزهاي روشن و آفتابي درجه حرارت بيشتري در مقايسه با روزهاي ابري و باراني لازم مي باشد.
دامنه حرارتي مناسب براي رشد گياهان حدي است که در آن فتوسنتز به ميزان بالاو تنفس متعادل باشد.دقت شود که دماي بالا همراه رطوبت بالا، باعث ايجاد مشکلات خسارتي مي شود.
4-3-آب
به رطوبت مستمر احتياج دارد.کلا" با بارندگي 6/0-2/4 متر درسال رشد مي کند.از بدو سبز شدن بذر تابرداشت به 550-500 ميليمتر آب احتياج دارد.
ريحان در هر مرحله از رشد نسبت به استرس آب مقاوم نيست.آبياري منظم در اين محصول لازم مي باشد.مي توان ازآبياري قطره اي ياغرقابي استفاده کرد.
Ec آب بر اساس ميکروموز کمتر از 750 بسيار خوب و بين 1500-750 قابل استفاده مي باشد.
براي توليد هر گرم ماد? خشک در سبزي هاي برگي 2500 گرم آب مصرف مي شود.
دماي مطلوب هنگام آبياري بهتر است20-15 درجه سانتيگراد باشد چونکه در دماهاي پائين آب باعث وارد آمدن شوک به گياه و همچنين بروز برخي بيماري ها مي شود.آبياري نبايد در ساعات گرم روز انجام شود.هنگام صبح زود يا غروب مناسب مي باشد.
رطوبت زياد از حد باعث رشد بيماري ها،کاهش تبخير برگ و کاهش جذب مواد غذايي محلول توسط ريشه مي شود.تهويه بايد صورت بگيرد.در زمستان با بالا بردن دما تا 28 درجه سانتيگراد و باز نگه داشتن برخي منافذ، رطوبت اضافي را کاهش دهيد.همچنين در رطوبتهاي پائين ميزان توليد کاهش مي يابد و طغيان آفات و کنه را خواهيم داشت.بهترين رطوبت 70-55% مي با شد.
برخي محاسن آبياري قطره اي:1-فقط بخشي از خاک که مورد نياز است مرطوب و آبياري مي گردد.2-با کنترل رطوبت،آفات و امراض کمتر مي شوند.3-در زمينهاي کمي شور به عنوان آبشويي عمل مي کند.4-کاهش ميزان مصرف آب.5-کود و سموم محلول را مي توان از طريق آبياري انجام داد.
برخي معايب:1-هزينه بر.2-گرفتگي لوله ها (حل:اسيدسولفوريک رقيق).
5-3-نور
آفتاب پسند،زير نور آفتاب کامل و در طول روز رشد بيشتري دارد.با آنکه برخي مواقع به علت تابش آفتاب شديد در تابستان نيازمند سايه است،اما کلا" به مقدار نور کافي احتياج دارد.جزء گياهان طول روز بلند است.درطول روز بلند به دليل افزايش ساعات تابش نور و در نتيجه غذا سازي بيشتر در گياه، باعث افزايش توليد مي گردد. شدّت نور باعث قطور شدن ساقه ها وکوتاه شدن ميان گره ها و توسعه ريشه شده و کاهش نور از حد مورد نياز به طويل شدن و نازک شدن ساقه،عدم توسعه ريشه و کاهش مقاومت گياه مي شود.
در مورد فتوسنتز ،براي از بين بردن مشکل کمي نور طبيعي در زمستان و کم شدن رشد گياهان، از نور مصنوعي اضافي ،از لامپهاي جيوه اي و يا مهتابي استفاده مي کنند که مجموعه دو لامپ مهتابي و معمولي را استفاده مي کنند.طيفي مشابه طيف خورشيد ايجاد مي کند.
6-3-مالچ
براي توليد ريحان تازه،استفاده از مالچ بسيار توصيه شده است.
ريحان نياز به رطوبت کافي خاک در فصل رشد دارد تا کيفيت محصول حفظ شود.ممکن است زمين با مواد آلي ميان رديف ها پوشانده شود و به کنترل علف هرز و رطوبت مي پردازد.زمين داراي مالچ باعث کاهش مقدار پاشيدن خاک روي برگها مي شود و اين مي تواند باعث تسهيل شستن برگها در زمان برداشت و کاهش وقوع بيماري شود.
افزايش محصول توسط استفاده از مالچ سياه ،پلي اتيلن و مواد آلي حاصل مي شود.استفاده از پوست سخت و کاه مناسب است.

7-3-کوددهي
کوددهي متوسط است.کود زياد باعث تغيير مزه مي شود.کوددهي بستگي به محصول قبلي و کوددهي جديد به خاک دارد.استفاده ازآزمايشگاه خاک براي تعيين مقدار ماد? موجود در خاک لازم است.کوددهي بيش از حد کيفيت ريحان را در زمان برداشت مي کاهد و باعث افزايش مقدار نمک محلول در خاک و رسيدن آن به سطوح نا مطلوب مي شود.گياهاني که بانيتروژن زياد کوددهي شده اند اغلب در اتاقهاي سرد پس از برداشت به رنگ سياه در مي آيند.بهترين نوع کود شيميايي کود هاي قابل حل در آب است کع به نسبت داراي ازت،فسفر،پتاس و ساير مواد معدني کم مصرف مي باشد.
نسبت هاي کوددهي قبل از کشت به ميزان 120-120-120 پوند در هر جريب.K2O، P2O5وN داده مي شود.(خاکهايي که اين مواد را به مقدا رکمي دارند.)کود مي تواند پراکنده و يا زير خاک برود.pH.ريحان وقتي 5/7-6 است رشد خوبي دارد.ممکن است نيتروژن بلافاصله پس از اوّلين بر داشت به 30-20 پوند برسد.اگر بيش از يک بار برداشت شود،پس از اوّلين يا دوّمين برداشت بهتر است از 30-15 پوند نيتروژن در هر هکتار استفاده کرد.آزمايش در اينديانا نشان داد که منابع آمونيوم براي نيتروژن مي تواند باعث کاهش مقدار دمبرگ و ساقه مي شود و حجم را براي روغن گيري مي کاهد (در مقايسه با منبع نيتروژني نيترات).
پرورش دهندگان که ريحان را در خاک آلي مي کارند بايد از راهنمايي هاي فدرال يا ايالات براي توليد مواد استفاده کنند.اگر حس کرديد که کمبود عناصر غذايي در گياه وجود دارد به محلول پاشي با کودهاي مايع اقدام کنيد.
8-3-بادشکن
بادهاي شديدباعث رسيدن صدمه به برگها و از بين رفتن رطوبت در زمين مي شود.استفاده ازبادشکن در زماني که باد شديد است لازم و مفيد است

منبع: iran-eng.com
خدایا
دلمو دست تو دادم دلمو آسمونی کن/ همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن

پاسخ }