امتیاز موضوع:
  • 2 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شخصیت شما ورنگ موردعلاقه ی شما
#1
فرض کنید که شمابه یه فروشگاه لباس می رید.یک لباس روانتخاب می کنید،ازاون لباس چهاررنگ هست:قرمز،شیری،ارغوانی وخاکستری.کدوم رنگ رو انتخاب می کنید؟قرمز:
بانمک،دوست داشتنی ومشکل پسندید.به نظرمی رسد که مورد محبت نیزباشید.قادریدبامردم بسیارخوب برخورد کنید،آدم هایی راکه راحت صحبت می کنندرا دوست داریداین آدم هاسبب می شونداحساس راحتی بیش تری داشته باشید.

شیری:
اهل رقابت ودوستداربازی هستید.دوست ندارید.امین هستین وخیلی علاقه داریدوقت خودرابیرون بگذرانید،دوستان خودرابادقت انتخاب می کنید.اماوقتی آن هارایافتین تامدت های طولانی دوستشان خواهیدداشت.

خاکستری:
جذاب وفعال،شماهرگزاحساساتتان راپنهان نمی کنید.می توانیدخودخواه باشید،دوستدارین موردتوجه نیزباشیدوخوش اخلاق هستید.

ارغوانی:
اسرارآمیزهستیدبه هیچ وجه خودخواه نیستید،به سادگی امور رافراموش می کنید.بین دوستان محبوب هستید.1 (235)1 (235)1 (235)1 (235)1 (235)1 (235)
}