امتیاز موضوع:
  • 11 رای - 2.91 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شير زنان ايران زمين
#1
Kate 
شير زنان ايران زمين
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
[عکس: sunflower3.gif]
پاسخ }
#2
Kate 
1 (49)
   
[عکس: sunflower3.gif]
پاسخ }
#3
در دوران باستان زنان در هنر تیراندازی٬ اسب سورای٬ جنگاوری٬ نبرد .... فراوان آموزش میدیدند٬ به گونه ای که گاه کارکشتگی و بیباکیشان بدانجا میرسید که پوشاک فرماندهی و سرداری بر تن میکردند و به سپهسالاری و رهبری برگزیده میشدند. زنانی که در این راه بسیار درخشیده و شکوهمندانه نامی از خود بر جای نهاده اند٬ کم نیستند. اینان نه تنها به شکار و تیراندازی میرفتند و گوی پیش بودن را از بسیاری از مردان می ربودند که همراه مردان در میدانهای جنگ٬ شاهکارهایی می آفریدند که مایه شگفتی و انگشت به دندان گرفتن مردان میشد. از این رو با شایستگی نشان دادن٬ خود به فرماندهی میرسیدند و همچون سرداران بی پروا٬ در رده جلوی سپاه٬ پرچم به دست میگرفتند و جنگها را رهبری میکردند. در این نوشته سعی شده نامی از این شیرزنان آورده شود.

« آرتمیس» به معنی راست گفتار بزرگ٬ فرمانده بزرگ نیروی دریایی خشایارشا در جنگ یونانیان بود که با خردمندی و کارآمدی بی همتایی٬ ‌کشتیهای جنگی دیو پیکر را رهبری کرد و با فرماندهی درست بایسته خویش٬ ‌سپاه یونان را در هم شکست. این زن فرمانده از رایزنان جنگی خشایارشا نیز بود.

از سرداران سرشناس و بی پروا و کارآمد و برازنده دیگر٬ « گردیه» خواهر بهرام چوبین است که در دلاوری و جنگاوری بلندآوازه مبیاشد. او پس از برادرش٬ فرماندهی را به دست میگیرد و در میدانهای نبرد٬ ‌آنچنان بیباکی و شایستگی از خود نشان میدهد که همگان را به ستایش وامیدارد. او در رده سپهسالاری سپاه برادر در جنگ تن به تن با « تور» فرمانده نیروی خاغان چین٬ او را شکست میدهد و سپاهش را تار و مار میکند.

« زربانو» دختر دیگر رستم میباشد که از سواران تیرانداز و جنگجو به شمار می آمده و با رزم دلاورانه خود زال٬ آذربرزین و تخواره را از زندان آزاد کرده است.

نام سرداران و جنگاوران زنی که از زمان مادها٬ هخامنشیان٬ ‌اشکانیان و ساسانیان به جا مانده اند ولی شوربختانه از کارهایشان هنوز آگاهی چندانی در دست نیست٬ امید آن است که با بررسیهای گسترده پیرامون آنها٬ ‌بتوان به چگونگی فرماندهیشان بیشتر آشنا شد.:- « آپاما » دختر « سپیتمن » که خود از سرداران زمان هخامنشیان بود. آپاما به معنی گیرا٬‌ خوش آب و رنگ و زیبا میباشد.

- « آذرنوش» به معنی پرفروغ آتشین. او هم از شاهدختهای هخامنشی و هم سردار سپاه بوده است.

- « آرتونیس» به معنی راست و درست٬ دختر «ارته باز» که او خود نیز سردار بزرگ داریوش بزرگ بود.

- « آریاتس» به معنی آریایی پاک و درست از سرداران هخامنشی بود.

- « آسپاسیا» به معنی گرد٬ یل٬ دلیر و نیرومند٬ همسر کورش دوم که از سرداران او نیز بود.

- « آمسترس » به معنی هم اندیش و پشتیبان و یار٬ دختر داریوش دوم که پا به پای پدر در نبردها میجنگید.

- « ابردخت» به معنی دختر نیرومند و توانا و برتر٬ وی از سرداران ساسانی بود..

- « استاتیرا» به معنی آفریده ایزد تیر و اختران٬‌ دختر داریوش سوم هخامنشی بود.

- « ُبرزآفرید» به معنی آفریده شکوه و والایی٬ ‌از سرداران ساسانی بود .

- « برزین دخت» به معنی دختر آتشین و پرفروغ٬ او از سرداران ساسانی بود.

- « پریساتیس» به معنی فرشته و زیبا٬ همسر داریوش دوم که پا به پای همسر و دختر به جنگها میرفت و پیکار میکرد.

- « داناک » به معنی باهوش و خردمند و فرزانه٬ از سرداران هخامنشی بود.

- « سی سی کام» به معنی کامروا و پیروز٬ او ‌مادر داریوش سوم بود که هیچگاه در برابر اسکندر به زانو درنیامد و همچنان جنگ را دنبال نمود.

- « سورا» به معنی گلگون رخ است ٬‌ او دختر اردوان پنجم اشکانی بود.

- « گلبویه » از سرداران و جنگجویان ساسانی بود.

- « ماه آذر» از سرداران ساسانی بود .

- « مهر مس» به معنی مهر بزرگ٬ ‌خورشید درخشان٬ از سرداران هخامنشی بود .

- « مهر یار» از سرداران ساسانی بود .

- « میترادخت» به معنی دختر مهر٬‌ دختر خورشید٬ ‌از سرداران اشکانی بود .

- « نگان» به معنی کامروا و پیروزمند٬ او از سرداران ساسانی بود که با تازیان دلاورانه جنگید و دلیریها بسیار شکوهمندانه از خود نشان داد.

- « ِورزا» به معنی نیرومند و توانا٬ سرداری از هخامنشیان است.

- « وهومسه » به معنی والاتبار و نیکزاده بزرگ٬ او ‌از سرداران هخامنشی بود.

- « هومی یاستِر» به معنی دوست و هم پیمان و پشتیبان است ٬ او از سرداران هخامنشی بود.

- « یوتاب» به معنی درخشنده و بیمانند٬‌ خواسته و پرفروغ٬‌ خواهر « آریوبرزن» سردار بیباک و دلیر داریوش سوم در جنگ با اسکندر. یوتاب فرماندهی بخشی ار سپاهیان برادر را داشت که در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست و اگر یک روستایی٬‌ راهی دیگر را به اسکندر نشان نمیداد تا از آن جا شبیخون بزند٬ شکست خورده و سپاهیانش تار و مار شده بودند. یوتاب همراه برادر آن اندازه جنگید تا هر دو کشته شدند و نامی جاوید از خود به جای گذاشتند.
خدایا به داده و نداده ات شکر
که داده ات نعمت است و نداده ات حکمت
پاسخ }
#4
ماندانا

ماندان یا ماندانا در لغت به معنی شاه بوی عنبر سیاه، دختر آژی دهاک آخرینپادشاه ماد که همسر کمبوجیه پدر کوروش شد و از این وصلت کوروش متولدگردید. او در تربیت و نیز انتقال قدرت به کوروش سهم بسیار موثری داشت. ماندان اولین مدرسه جمعی که در آن برگزیدگانی از پسران بودند بنیان مینهدکه خود شخصا به دانش آموزان این مدرسه درس حقوق و قانون را می آموخت و بهکوروش می آموخت که باید پایه و اساس ظلم و بیدادی را ویران نماید و در هرحال یار و همیار زیردستان باشد. در این مدرسه فنون سوارکاری و تیراندازی ونبرد نیز آموزش داده میشد.

شیــــرین

شاهزاده ارمنی و برادر زاده و جانشین مهین بانو فرمانروای ارمنستان و زنیخردمند که همسر وفادار خسروپرویز بود. در آن زمان ارمنستان یكی از شهرهایكوچك ایران و شاه ارمنستان زیر نظر شاهنشاه ایران بود. خسروپرویز و شیرینحماسه ای از خود ساختند كه همیشه در تاریخ ماندگار ماند. شیرین از خسروچهار فرزند به نام های نستور، شهریار، فرود و مردانشه بدنیا آورد كه هرچهار فرزند وی در زندان كشته شدند.

داستان عشق او و خسرو پرویز و دلدادگی او و فرهاد در ادبیات ایران مشهوراست. پس از این كه خسرو پرویز بدست افسری جوان به نام مهرهرمز (که پدرشمرزبان نیم روز "بابل و عراق" بوده و دو سال پیش از این واقعه، به دستخسروپرویز مجازات شده بود) کشته میشود، به پسرش شیرویه گفت كه من بهعنوان ملكه ایران باید بهترین مراسم سوگواری را برای پدرت خسرو پرویز بجاآورم و در حالی كه زیباترین لباس و آرایش را داشت با متانت به همراهموبدان و بزرگان به تشیع جنازه خسرو پرویز پرداخت. پس از انجام مراسم ازحاضران خواست كه او را برای آخرین وداع با جنازه همسرش تنها بگذارند در آنهنگام با خنجری در كنار جسد همسرش، خود را كشت.

دغدویـــه

دغدویه یا دوغدو مادر زرتشت است که اصلا از شهر ری بوده است. وی در آنجابا کوی ها و کرپن ها که مردم را گمراه می کردند و از آنها مرتب فدیه وقربانی می خواستند و دین را وسیله ای برای رسیدن به امیال و خواستهایناروای خود کرده بودند به مبارزه پرداخت. پدر و مادرش چون جان او را درخطر دیدند او را نزد یکی از نزدیکان خود به آذربایجان فرستادند او در آنجابا پوروشسب ازدواج کرد و ثمره این پیوند همایون، زرتشت پیامبر بزرگایرانیان است.

کاساندان

کاساندان یا کاساندانه تنها همسر کوروش بزرگ، شهبانوی ایران (ملکه جهان) دختر فرناسپه از شاهدختان و دختر فرناسپه هخامنشی از دودمانی بود که ازنجبای پارس محسوب می شدند و پدر واجدادش در چند نسل شاه پارسیان بودند. کاساندان ملکه ۲۸ کشور آسیائی بوده و همواره در کنار همسرش کوروش بزرگپادشاهی میکرده و پس از او نخستین فرد قدرتمند و سیاستمدار دربارهخامنشیان بشمار می آمده است. او ۵ فرزند با نام های کمبوجیه، بردیا،آتوسا، رکسانه و ارتیستونه داشت. هر یك از فرزندان کاساندان و كوروش بزرگبه نحوی در تاریخ هخامنشیان دارای نقش تعیین كننده بوده اند و از نشانه هاچنین بر می اید كه آنها از تربیتی خاص برخوردار بودند.
به نقل از هرودوت: کاساندان در ۶ نوامبر ۵۳۹ پیش از میلاد فوت کرد و هنگاممرگ وی در بابل ۶ روز همه به سوگواری همگانی فراخوان شدند. کاساندان قبلاز کورش درگذشت و بعد از او کورش در اندوهی فراوان ماند و برای همیشه و بهاحترام همسرش تنهایی را برگزید. مقبره شهبانو کاساندانه در پاسارگاد، درکنار آرامگاه کوروش بزرگ میباشد.

آتوســا

آتوسا در لغت به معنای خوش اندام است. همچنین به معنای قدرت و توانمندینیز میباشد. آتوسـا (۵۵۰ تا ۴۷۵ پیش از میلاد مسیح) شهبانوی ایران یكی ازبرجستهترین زنان در تاریخ ایران قدیم است. وی دختر کورش کبیر و کاساندان،خواهر کمبوجیه، و همسر دو پادشاه هخامنشی، کمبوجیه و داریوش یکم، و مادرخشایار شاه بود.
آتوسـا بانویی زیبا بود وهم شاعر و هم ادیب بود و به نوجوانان پارسی درسادبیات پارسی میداد. به خاطر خرد و اندیشه نیکویش داریوش با ایشان درمسائل مملکتی و سرنوشت ساز مشورت میکرد و نیز به ایشان اعتماد کامل داشت. اگر داریوش به منطقه ای لشگر میکشید شورای سلطنت برای اداره امور کشورتشکیل میشد و رئیس و مافوق همه در راس شورای سلطنت شهربانو آتوسا بود.
هرودوت در مورد زندگی سیاسی وی میگوید: آتوسا از قدرت فوقالعادهایبرخوردار بود و علاقمند بود که در میدان کارزار نیز شوهرش را همراهی کند. وی همواره یاور فکری داریوش بزرگ بوده و چندین نبرد بزرگ را شخصا فرماندهیکرده و یا با نقشه های جنگی او انجام گرفته است. از زمان مرگ او هیچاطلاعی در دست نیست. تنها میدانیم تا زمانی که خشایار از جنگ یونان برمیگردد زنده بودهاست. احتمالا آرامگاه او در کنار آرامگاه داریوش کبیر درنقش رستم میباشد.

گفته میشود که "هما" در اساطیر ایران، بر مبنای یادمانهایی از "آتوساشهبانوی پارسی" و رویدادهای دوران داریوش و خشایارشاه، همسر و پسرش شکلگرفته باشد. "هما" در افسانه های مردمی مرغ فرخنده ایست كه گاه از آن بانام "مرغ سعادت" نیز یاد می شود و در این باورها همان مرغی است كه اگرسایه او بر كسی افتد او را سعادتمند و اگر بر تارك كسی نشیند او را بهشهریاری رساند و شاید واژه "همایون و همایونی" با این نام پیوند دارد.

یوتاب

یوتاب در لغت به معنی درخشنده و بیمانند است. از یوتاب به عنوان یکی ازسردارن زن ایرانی نام برده اند. یوتاب خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتششاهنشاهی داریوش سوم بوده است وی در نبرد با اسکندر گجستک همراه آریو برزنفرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است . او در کوههای بختیاری راهرا بر اسکندر بست ولی یک ایرانی خائن راه را به اسکندر نشان داد و او ازمسیر دیگری به ایران هجوم آورد. از یوتاب به عنوان شاه آتروپاتان (آذربایجان) در سالهای 20 قبل از میلاد تا 20 پس از میلاد نیز یاد شدهاست. آریو برزن و یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاویدان از خود برجای گذاشتند.

آرتمیـــــس

آرتمیـس یا آرتمیـز در لغت به معنی راست گفتار بزرگ است. او نخستین و تنهابانوی دریاسالار جهان است. تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی و برجستگیو متانت سرآمد همه زنان آن روزگار نامیده اند.
آرتمیس Artemis نخستین زن دریانورد ایرانی است كه درحدود 2480 سال پیشفرمان دریاسالاری خود را از سوی خشایارشاه هخامنشی دریافت کرد. در سال ۴۸۴پیش از میلاد فرمان بسیج دریایی برای شرکت در جنگ با یونانیان توسطخشایارشا هخامنشی صادر شد. آرتمیس فرماندار سرزمین کاربه با پنج فروندکشتی جنگی که خود فرماندهی آنها را در دست داشت به نیروی دریایی ایرانپیوست. در این نبرد ایران موفق به تصرف آتن شد. در این نبرد نیروی زمینیایران از ۸۰۰ هزار پیاده و ۸۰ هزار سواره تشکیل شده بود. نیروی دریاییایران دارای ۱۲۰۰ کشتی جنگی و ۳۰۰ کشتی ترابری بود.

همچنین آرتمیس در سال 480 پیش از میلاد در جنگ سالامین Salamine كه بیننیروی دریایی ایران و یونان درگرفت شركت داشت و دلاوری های بسیاری از خودنشان داد و با ستایش دوست و آشنا روبرو شد. او در یكی از دشوارترین شرایطدر جنگ سالامین، با دلیری و بیباكی كم مانند توانست بخشی از نیروی دریاییایران را از خطر نابودی نجات دهد و به همین دلیل به افتخار دریافت فرماندریاسالاری از سوی خشایارشاه رسید. او به خشایارشاه پیشنهاد ازدواج نیزداد که بدلایلی این پیوند صورت نگرفت. در سالهای دهه شصت میلادی (دهه چهلخورشیدی) نیروی دریایی ایران، برای نخستین بار ناو شكن بزرگی را به نام یكزن نام گذاری كرد و او "آرتمیس" بود. ناو شكن آرتمیس در دوران خدمت "دریاسالار فرج الله رسایی" به آب انداخته شد و سالها بر روی آبهای خلیجهمیشه فارس پاسدار سواحل ایران بود.

گردآفـــرید

گردآفرید یا گُردآفرین یكی از پهلوانان سرزمین ایران که تاریخ از او بهعنوان دختر كژدهم یاد میــكند. در داستان رستم و سهراب گردآفرید با لباسیمردانه با سهراب رزم کرد و به دست او گرفتار شد ولی توانست خود را باتدبیر از دست سهراب برهاند. فردوسی بزرگ از او به عـــنوان زنی جنگو ودلاور سرزمین پاكان یاد میكند.

در شاهنامهٔ فردوسی نیز چنین آمدهاست:
زنی بودبر سان گرد سوار
همیشه به جنگ اندرون نامدار

سیندخت

همسر خردمند مهرآب کابلی و مادر رودابه و مادربزرگ رستم که در همسری زال ورودابه و جلب موافقت مهرآب پدر رودابه به این وصلت نقش مهمی داشت و نیز درموقع تولد رستم از مادر، سیندخت یار و مددکار دخترش رودابه بود. کوتاه سخناینکه سیندخت یکی از خردمندترین چهره های شاهنامه است.

رودابه

دختر مهرآب کابلی و همسر زال و مادر رستم که به روایت شاهنامه دلباختگیزال به او یکی از زیباترین صحنه های شاهنامه است. رودابه در موقع تولدرستم اولین سزارین را انجام داد. بنابراین، چنین زایمان ها را باید "رستمی" گفت نه سزارین. زیرا سزار قرن ها پس از تولد رستم به دنیا آمدهاست.

تهمینه

دختر زیباروی پادشاه سمنگان که شبی همسر رستم بود. ثمره آن تولد سهراب استکه داستان زندگی و مرگ دردناکش به دست پدر در شاهنامه فردوسی به تفصیلآمده است. تهمینه برای آنکه تمام وقت خود را صرف پرورش سهراب کند، با وجودجوانی و زیبایی ازدواج نکرد.

بانوگُشنــسب و زربانوی دلیـــر

بانو گشسب (مخفف گشنسپ) به معنی "بانوی دارنده اسب نر" است که در جنگاوریهیچ کس یارای مقاومت با او را نداشت. بانو گُشنــسب دختر رستم و همسر "گیو" که نام وی در برزو نامه و بهمن نامه بسیار آمده است. یکی از مشهورترین حکایت های او نبرد سگانه فرامرز، رستم و بانو گشنسب است که در هنگامکشتی پهلوانان را به خاک می افکند، دلیری این بانوی ایرانی مشهور است. اومنظومه ای نیز بنام خود دارد که هم اکنون نسخه ای از آن در کتابخانه ملیپارسی و در کتابخانه ملی بریتانیا موجود است.

شهین سراج، پژوهشگر ادب و تاریخ : اگر بخواهیم ارزش پهلوانی دختر رستم راباز بکنیم ارزش حماسی و نقش حماسی این دختر از جایی شروع میشود که بهمناسفندیار به کینهتوزی خون اسفندیار به سیستان حمله میکند و زال را درقفس میاندازد و با فرامرز، پسر رستم جنگ میکند و عاقبت او را بر دارمیزند. تنها کسی که در خاندان رستم در برابر بهمن حقیقتاً یک مقامت نظامینشان میدهد و از آن باورهای رستم دفاع میکند به نظر من بانو گشنسب است. او است که این نبرد را ادامه میدهد و مانند پدرش که همیشه حامی پادشاهانایران بوده ولی هیچوقت سر فرود نیاورد. زربانو سردار جنگجوی ایرانی ودختر رستم و خواهر بانو گشنسب. او در سوارکاری زبده بوده است و در نبردهادلاوریهای بسیار از خود نشان داده است. تاریخ نام او را جنگجویی که آزادکننده زال، آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت کرد.

آذرناهیــــد

ملكه ملكه های امپراتوری ایران در زمان شاهنـــــــشاهی شاپور یكمبنیانگزار ساسله ساسانی. نام این ملكه بزرگ و اقتدارات دولتی او در قلمروایــــران در كتیبه های كعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او راستایـش كرده است.

هلاله - همایچهر آزاد

پادشاه زن ایرانی كه به گفته كتاب دینی و تاریخی (391 یشتا 274+1 یشتا 2) در زمان كیانیان بر اریكه شاهنشاهی ایران نشست. از او به عنوان هفتـــمینپادشاه كیانی یاد شده است كه نامش را "همای چهر آزاد" و "همای وهمون" نیزگفته اند. او مادر داراب بود و پس از "وهومن سپندداتان" بر تخت شاهنشاهیایران نشست. وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود. نوشتارها زیادیدرباره رفتار و کردار او یادشده که او در مدت سی سال پادشاهیش هرگز خطائینکرده و مردمان در زمان او همواره در آسایش و سلامت زندگی میکرده اند.
حذف امضا به علت سایز بالا
مدیر ارشد


پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی