امتیاز موضوع:
  • 31 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عناصر پنج گانه فنگ شویی و چرخه آن
#1
پنج عنصر: اندیشه کیهان شناسانه تائوئیسم، تمام اشیاء جهان را ساخته شده از پنج عنصراصلی اولیه فلز، چوب، آب، آتش و خاک می داند. این عناصر به صورت متضاد و یا مکمل یکدیگر عمل می کنند.
در فنگ شويي چرخه سازگاري حركت آزاد دايره اي است كه هر عنصر درآن تركيب مثبتي از انرژيها را درارتباط با عنصري ديگر به وجودمي آورد. توضيح اين چرخه، به درك چگونگي كاركرد عناصر فنگ شويي كمك مي كند. چوب، آتش را به وجودمي آورد. آتش درحالت آتشفشاني خاكستر و زمين را به وجودمي آورد. خاك، موجب پيدايش سنگ آهن و ساير فلزها مي شود. فلز، از ذوب اجسام صلب به وجودمي آيد و هنگامي كه ذوب مي گردد، مبدل به آب مي شود. آب به ريشه درختان مي رسد و درختان قلب جنگل هستند. به نظرمي رسد درفلسفه فنگ شويي روند سازگاري چرخه عناصر، مبتني بر پويايي عشق تداوم مي يابد. نيرويي كه بطورذاتي درتمام اجزاي هستي تكوين يافته است كه بواسطه فراهم بودن بسترها از شكل بالقوه به فعل درمي آيد.اما در اثر عملكرد ناصحيح، چرخه عناصر به صورت ناسازگاري جلوه مي نمايد. با اين توضيحات دور تسلسل ناسازگاري و روابط متقابل منفي انرژيها را به صورت زيرمي توان مطرح كرد، چوب، ازطريق ريشه هايش درزمين شكاف ايجادمي كند. خاك، آب را به خودمي گيرد و نگه مي دارد. آب، آتش را خاموش مي كند. آتش، فلز را ازبين مي برد. فلز، چوب را نابودمي كند.
اینجا!


فایل‌های پیوست عکس(ها)
   
پاسخ }