امتیاز موضوع:
  • 27 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قوانین ازدواج
#1
قانون راجع به ازدواج
: ماده ١
و رجوع بايد در يكي از دفاتري آه مطابق نظامنامه در نقاطي آه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق
ازدواج و شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي آه در غير از دفاتر رسمي هاي وزارت عدليه تنظيم مي
تاديبي محكوم مي شود ، و همچنين مجازات درباره طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس
.نمايد نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجرا صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع عاقدي مقرر است آه در اين
: ماده ٢
عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي آه مطابق نظامنامه هاي وزارت
. ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت محسوب خواهد شد. براي ثبت
: ماده ٣
قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت آند هر آس برخلاف مقررات ماده ( ١٠٤١ ) قانون مدني با آسي آه هنوز به سن
به محكوم خواهد شد و در صورتي آه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي
بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه
و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد
اگر منتهي به فوت زن شود مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اعضا يا
خواستگار و ساير اشخاصي آه شرآت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و
.مجازاتي آه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند مجازات يا به
آن به موجب و ترتيب رسيدگي محاآمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي تواند به محاآم مخصوصي آه اصول تشكيلات
محاآم عمومي به عمل خواهد مخصوص رسيدگي در نظامنامه معين مي شود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه
.آمد
: ماده ٤
نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي آه مخالف با مقتضاي عقد مزبور
قصد آرده يا گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيو زن سو بنمايند مثل اينكه شرط شود هر
و وآيل در توآيل باشد آه پس از اثبات تحقق شرط در سو رفتاري نمايد آه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود زن وآيل
.خود را به طلاق به اين مطلقه سازد محكمه و صدور حكم قطعي
اصول محاآمات حقوقي به عمل خواهد آمد ، در مورد اين ماده محاآمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق : تبصره
.مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است آه حق استفاده از شرط مي دهد . حكم بدايت قابل استيناف و تميز است
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
}
#2
: ماده ٥
هر يك از زن و شوهري که قبل از عقد طرف خود را فريبي داده که بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه
. تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهدشد
: ماده ٦
هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد که زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود.
مردي که در موقعبه ازدواج برخلاف واقع خود را بي زن قلمداد آرده و از اين حيث زن را فريب دهد
.مجازات فوق محكوم خواهد گرديد
: ماده ٧
شكايت زن يا مردي است که طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به
.خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت
: ماده ٨
.زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند
: ماده ٩
. نفقه زن بر عهده شوهر است
. نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب : تبصره
: ماده ١٠
آند : در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و زن مي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع
طريق محاآم خواهد آرد. هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از شوهر را به دادن آن محكوم
.عدليه به حاآم شرع رجوع آند
: ماده ١١
.تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد
: ماده ١٢
در صورت در مواردي آه زن ثابت آند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است که عادتا نمي توان تحمل آرد و
نفقه بر بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم
عهده شوهر خواهد بود
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
}
#3
: ماده ١٣
سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت در مورد ماده فوق مادام آه محاآمه بين زوجين خاتمه نيافته محل
نباشد محكمه اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي آه اقربايي عدم تراضي محكمه با جلب نظر
.خود محل مورد اطميناني را معين خواهد آرد
: ماده ١٤
زن مي تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را آه ميخواهد بكند
: ماده ١٥
پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت.
.تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود مگر نسبت به اطفال اناث که با پدر است
: ماده ١٦
اگر مادر طفل در مدتي که حق حضانت با او است مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد يا به ديگري شوهر آند
مادام که يكي از علل مذآوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد آرد
: ماده ١٧
ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم آه مانع قانوني ندارد موآول به ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است .

: ماده ١٨
آن قسمتي از مقررات مواد ٤ و ٥ قانون در مورد عقد و طلاقي آه در دفاتر مذآور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد
. سجل احوال مصوب ٢٠ مرداد ماه 1307آه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود
: ماده ١٩
.نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد آرد
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
}
#4
قانون راجع به انكار زوجيت
: ماده ١
ازدواج اعم از صداق هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد
انكار بي اساس بوده محكمه آه به و نفقه و غيره انكار زوجيت آند و بعد معلوم شود اين
تاديه حقوق مالي به هشت روز الي سه ماه دعوي مالي رسيدگي مي نمايد مرد را علاوه بر
جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد حبس تاديبي و يا به صد تا هزار ريال
نيز جاري است آه پس از فوت مرد طرف دعوي ارث يا نمود. حكم فوق درباره آساني
.ازدواج شده و با علم به زوجيت زن آن را انكار نمايند حقوق مالي ديگر ناشي از عقد
: ماده ٢
همچنين زني که برخلاف واقع ادعاي زوجيت و مطالبه حقوق مالي ناشي از
حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج با علم آسي که به عنوان قائم مقام قانوني زني براي مطالبه مجازات حبس ازدواج آرده و یا اقامه دعوي نمايد
از صد تا هزار ريال و يااز هشت روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي به عدم زوجيت هر دو مجازات محكوم خواهد شد
: ماده ٣
به موجب قانون ٣٠ اين قانون از اول خرداد ماه ١٣١١ به موقع اجرا گذارده مي شود. چون
مجلس شوراي ملي پيشنهاد فروردين ١٣١١ (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را آه به
موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش مي نمايد پس از تصويب آميسيون فعلي قوانين عدليه به
ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را آنها در عمل نواقصي را آه در ضمن جريان
به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون راجع به تكميل نموده ثانيا براي تصويب
مشتمل بر سه ماده آه در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و ياز ( انكار زوجيت
شمسي به تصويب آميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست)

قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج
: ماده ١
ارديبهشت ماه 29 جمله زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب
وزارت دادگستري نشده ١٣١٦ اضافه مي شود. در حوزه هايي آه آگهي فوق الذآر از طرف
ازدواج و طلاق مبادرت به است . شوهر مكلف است در صورتي آه در غير دفاتر رسمي
وقوع عقد يا طلاق را رجوع به يكي از ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از
قباله مزاوجت يا طلاقنامه يا رجوع را به ثبت دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع آرده
.ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد برساند و الا به يك ماه تا شش
: ماده ٢
گواهينامه پزشك را بر نداشتن آليه دفاتر ازدواج مكلفند آه قبل از وقوع ازدواج از نامزدها
دادگستري معين و اعلام مي گردد مطالبه امراض مسريه مهم آه نوع آنها از طرف وزارت
ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر نموده و پس از بايگاني آن به عقد
.نمايند تندرستي نامزدها اقدام
.تبصره : دختران از داشتن گواهينامه پزشك در قسمت امراض زهروي معاف هستند
: ماده ٣
وزارت دادگستري پزشكهايي مي توانند گواهينامه صادر نمايند آه پروانه مخصوص از
.براي اين آار داشته باشند
اي است آه ترتيب صدور گواهينامه پزشك و تعيين دستمزد آنها به موجب آيين نامه : تبصره
.به تصويب وزارت دادگستري و وزارت آشور خواهد رسيد
: ماده ٤
مبادرت نمايد به حبس هر سردفتري آه بدون رعايت ماده ٢ اين قانون به عقد و ثبت ازدواج
.تاديبي از دو ماه الي يك سال محكوم خواهد شد
: ماده ٥
جهت و از روي هر پزشكي آه برخلاف واقع گواهي تندرستي به نامزد بدهد و يا بدون
تا دو سال محكوم خواهد غرض از دادن گواهينامه خودداري نمايد به حبس تاديبي از شش ماه
.شد
: ماده ٦
از طرف وزارت اجراي مواد ٢ و ٣ و ٤ و ٥ اين قانون در هر محل از تاريخي است آه
.دادگستري معين و اعلام خواهد شد
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
}
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
(۱۱-۱۰-۱۳۹۱, ۱۰:۱۵ ق.ظ)nah@l نوشته:  من که هیچی نفهمیدم انقدر که کلماتش قلنبه سلنبه بود...
ولی یک سوال؟:
از کسی شنیدم در سالهای اخیر عقدو ازدواج طوریه که موقع امضا زدن در محضر حق طلاق به زن داده میشه!Dunnof
منکه باور نکردم ،شما اطلاعی ندارین؟؟؟

اگر جزء شروط ازدواج نباشه نه عزیزم حق طلاق با زن نیست.


بالشی کنار بالشت می گذاری
حوا نیز اینگونه آدم را وسوسه کرد
غلت می زنی در بستری که - منم
حوا نیز اینگونه آدم را تسخیر کرد
}