امتیاز موضوع:
  • 18 رای - 3.06 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نامه اسرار آمیز
#1
محبت شدیدی که سابقا ابراز می کردمدروغ وبی اساس بود و در حقیقت نفرت به توروز به روز زیادتر می شود و هرچه بیشتر ترا می شناسمپستی و وقاحت تو بیشتر در نظرم آشکار می گردد.در قلب خود احساس می کنم که ناچار بایداز تو دور باشم و هیچگاه فکر نکرده بودم کهشریک زندگی تو باشم زیرا ملاقاتهایی که اخیرا با تو کردمطبیعت و زمانه روح پلیدت را آشکار ساخت وبسیاری از اخلاق و صفات تو را به من شناساند و می دانم کهخشونت طبع و تند خوئی ترا بدبخت خواهد کرد.اگر عروسی ما سر بگیرد مسلما همه عمر خود را با توبه پریشانی و بد بختی خواهم گذراند و بدون تو عمر خود رادر نهایت شادکامی طی خواهم کرد در نظر داشته باش که روح منهیچگاه به تو رام نخواهد شد و نفرت و کینه ام پیوستهمتوجه تو است این نکته را باید در نظر داشته باشی و بدانی کهاز تو می خواهم آنچه را که گفته ام شوخی و مسخره نکنی و بدانی کهاین نامه را از صمیم قلب می نویسم و چقدر تاسف می خورم اگرباز هم در صدد دوستی با من باشی با نهایت نفرت از تو می خواهمکه از پاسخ دادن به این نامه خودداری کنی زیرا نامه های تو سراسرمهمل و دروغ است و نمی توان گفت که دارایلطف و حرارت می باشد بطور قطع بدان که همیشهدشمن تو هستم و از تو به شدت متفنر هستم و نمی توانم فکر کنم کهدوست صمیمی و وفادار تو هستم!خوبم
اگر می خواهی بدانی که راز این نامه چه بوده است نامه را یک بار دیگر یک خط در میان بخوان
پاسخ }