امتیاز موضوع:
  • 7 رای - 2.43 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
همه چيز در مورد دوره هاي پودماني
#1
در نظام آموزش پودماني، نگرش سيستمي، كاربرد قابل ملاحظه اي دارد. براساس اين نگرش، قبل از هر چيز براي آموزش مهارت ها، نيازهاي آموزشي تعيين شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند؛ سپس مطابق نتايج تجزيه و تحليل، هدف ها، محتواها، روش ها، منابع آموزشي، طرح درس و شيوه هاي ارزشيابي معين و يا تدوين مي‌شوند.

اين مقاله شيوه هاي برنامه ريزي پودمان هاي آموزشي و دوره هاي پودماني در دانشگاه جامع را مورد بحث قرار داده و در پايان ضمن بيان معايب و مزاياي روش كنوني به تبيين راهكارهاي مناسب در اين زمينه مي‌پردازد.

نظام پودماني از جمله رويكردهاي پيشنهادي جهت بهبود برنامه هاي علمي – كاربردي مي باشد. اين مقاله درصدد توصيف رويكرد پودماني و تعيين آن در آموزش هاي علمي – كاربردي است.

در حال حاضر در ايران تنها يك راه براي تربيت تكنسين و كارشناسان ماهر وجود دارد و آن گذراندن برنامه آموزشي تمام وقت است و هيچ برنامه شناخته شده آموزشي جهت ارزش قائل شدن براي مهارت هاي حرفه اي وجود ندارد.

مديران و صاحبان صنعت همواره در جستجوي روش هايي جهت تسريع در آماده سازي نيروي انساني مورد نياز خود و سرعت بخشيدن به توليد محصولات مي باشند. از آنجايي كه داشتن شرايط ويژه براي انتخاب ورودي ها در شيوه پودماني الزامي نمي باشد و ورودي هاي با سطوح سواد متفاوت و سنين مختلف پس از گذراندن يك دوره نسبتاً كوتاه مدت در يك يا چند مهارت مورد نياز از توانمندي لازم برخوردار مي شوند لذا آماده سازي نيروي انساني از طريق شيوه پودماني براي صاحبان صنايع از محدوديت كمتري برخوردار بوده و به عنوان يك مزيت تلقي مي گردد.

در اين شيوه استقلال مطالب آموزشي، اين امكان را فراهم مي سازد كه براي يادگيري هر مهارت خاص، مسيري كوتاه و جدا از مسير مهارت هاي ديگر در اختيار فراگير قرار گيرد. لذا فرد مي تواند دقيقا به يادگيري آنچه براي او كاربرد مستقيم دارد بپردازد.

اين نظام، رهيافت آموزش معتبري را به دست مي دهد و فرصت هايي را براي بازآموزي و روز آمد كردن دانش و مهارت هاي فني فراهم مي كند. اين ويژگي نظام آموزش هاي علمي – كاربردي را قادر مي سازد تا به سرعت و به خوبي، نيازهاي صنعتي و تجاري را رفع نمايد.

آموزش پودماني چيست؟
واژه پودمان يا "مدول"، معناي مختلفي دارد. در علوم تربيتي واژه پودمان تحت عنوان پيمانه كردن، بخش كردن، واحد كردن يا آموزش گام به گام معني مي شود. گاهي "مدول" به واحد و يا استاندارد اندازه گيري اطلاق مي گردد.

اما مرز مشترك همه تعاريف در آن است كه مدول، واحدي مستقل و مجزا است عملكرد اين واحد در چارچوب خود، كامل و داراي شخصيت است و نيازمند عوامل و عناصر بيرون از خود نيست.
نظام يا سيستم مدولار متشكل از واحدها و يا ابعاد استاندارد است كه قابليت انعطاف و سازگاري دارد. اين تعاريف كم و بيش با آنچه كه در فعاليتهاي صنعتي و مشاغل فني و حرفه اي با عنوان روش مدولار مطرح شده است نزديكند.

در اينجا مفهوم سيستم مدولار به مجموعه امكانات و تداركاتي كه در كنار هم و باهم براي اجراي يك وظيفه و يا كار معين وجود دارند به كار مي رود و چنانچه براي يك آموزش معين به كار رود، آموزش مدولار گفته مي شود. ولي در آموزش هاي فني و حرفه اي، مدول عبارت است از مجموعه اي از معلومات و مهارت‌هايي كه به مدد آنها اجراي يك مرحله مفيد از كاري به طور مستقل ممكن مي گردد. بدين ترتيب هر پودمان آموزشي را مي توان به معني درسي مستقل دانست كه يادگيري محتواي آن، فارغ از هر درس ديگري امكان‌پذير است.مهم‌ترين اصول حاكم بر رويكرد آموزش پودماني عبارت است از:

-اصل استقلال
-اصل ارتباط تنگاتنگ با نيازهاي مهارتي شغل
-اصل توجه به يادگيري در حد تسلط
-اصل خود آموز بودن آموزش ها
-اصل توجه به تفاوت هاي فردي
ويژگي هاي اساسي آموزش پودماني:

از زياد آموزي و كم آموزي اجتناب مي گردد و نيازهاي واقعي مد نظر قرار مي‌گيرند.
با كم كردن زمان آموزش، هزينه هاي ضروري آموزش را كاهش مي‌دهد.
امكان برنامه ريزي آموزشي براي مشاغل را با توجه به امكانات و شرايط بومي فراهم مي سازد.
بستر ارتقاء هر فراگير را بدون توجه به جمع فراگيران مهيا مي‌سازد.
امكان اشتغال فراگير را در شغل مورد نظر، پس از طي پودمان هاي آموزشي مربوطه فراهم مي سازد.
فراگيران در اين رويكرد بسيار فعالند و آزادي انتخاب براي آنان به مراتب بيشتر از ساير رويكردها است.
انتقال دانش به محيط كار را سرعت مي‌بخشد.
به تفاوت‌هاي فردي توجه عميقي دارد.
به واسطه خرد شدن آموزش‌ها در دوره‌هاي مستقل، ساده شدن محتواي آن مد نظر قرار مي‌گيرد.
موفقيت و تسلط فراگيران در كسب مهارت ها، بر اساس استانداردها ارزشيابي مي‌شود.
طراحي و تدوين پودمان هاي آموزشي

آن چه كه در رويكرد پودماني اهميت فراوان دارد طرز تهيه و تدوين پودمان‌ها است. به گونه اي كه اثربخشي آموزش‌ها در اين رويكرد تا حد زيادي به نحو تعريف و طراحي و تدوين پودمان‌ها بر مي‌گردد.

در برنامه ريزي آموزشي به شيوه پودماني، ابتدا استاندارد يك حرفه مشخص مورد بررسي دقيق و كارشناسانه واقع مي‌گردد و مشاغل با هويت آن حرفه، با توجه به فرهنگ مشاغل همان جغرافيا به دقت مشخص مي‌شود.

اين جغرافيا ممكن است محدود به يك كارخانه، يك شهر، يك منطقه يا كشور گردد. چنانچه تهيه مدول به منظور آموزش حرفه اي خاص در سطح كشور انجام شود ملاك بررسي استاندارد بخش و براي يك كارخانه، ملاك بررسي استاندارد همان واحد بخصوص قرار مي‌گيرد.

تجزيه و تحليل حرفه به مشاغل همگن با توجه به سطح تكنولوژي، نيازها و امكانات آموزشي صورت مي پذيرد. در اين تجزيه و تحليل، يك حرفه يا شغل به تعدادي وظيفه و هر وظيفه به تعدادي پاره كار و هر پاره كار به تعدادي مهارت تقسيم مي شود. تهيه متون آموزشي براي نيل به هر يك از مهارت ها را عنصر آموزشي مي‌گويند.

از تركيب چند عنصر آموزشي كه امكان اجراي يك پاره كار را به طور كامل و مستقل و خودكفا ممكن مي سازد يك مدول آموزشي ايجاد مي شود و از تعدادي مدول آموزشي كه به اجراي يك شغل منتهي مي شود يك مدول قابل اشتغال حاصل مي شود. در يك برنامه ريزي آموزشي مدولار از اصطلاحات قرار دادي ديگري نيز استفاده مي شود كه عبارتند از مدول پيشتاز، مدول مهارتي پايه و مدول اختصاصي.

شيوه طراحي و تدوين پودمان آموزشي

تعيين طراحي و تدوين پودمان هاي آموزشي شامل دو بخش اساسي است كه هر يك از اين بخش ها در بر گيرنده مراحل عملياتي مرتبط با هم مي باشد. بخش نخست به عنوان پيش نياز جهت طراحي و تدوين پودمان هاي آموزشي تحت عنوان تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي مشتمل بر مراحل زير است:

-شناسايي شغل
-شناسايي وظايف اصلي شغل
-شناسايي وظايف فرعي شغل
-شناسايي توانايي هاي مورد نياز شغل،
اين بخش، اطلاعات مربوط به نيازهاي مشاغل را فراهم مي‌كند. به عبارت ديگر، پس از طي اين چهار گام مولفه هاي شغل، وظايف اصلي، وظايف فرعي و مهارت هاي مورد نياز شغل شناسايي مي گردند.
بخش دوم طراحي و تدوين پودمان هاي آموزشي، تهيه برنامه درسي پودمان هاي آموزشي است كه نيازهاي آموزشي شناسايي شده در بخش نخست را به برنامه هاي درسي قابل آموزش تبديل مي نمايد. اين بخش نيز مراحل زير را در بر مي گيرد:

-تدوين هدف هاي رفتاري
-تدوين محتواي آموزشي
-طراحي فن آوري آموزشي
-طراحي پودمان آموزشي

منبع: سایت تبیان
دست من خالیست... اما دلم تا دلت بخواهد از تو پر است!!!!!!!
پاسخ }
#2
طراحي دوره هاي آموزشي

گام مهم در برنامه ريزي آموزشي پودماني، طراحي پودمان هاي آموزشي است. بر اساس مطالب قبلي ضروري است افراد در يك جامعه از مهارت هاي فردي، مهارت هاي سازماني و مهارت هاي فني برخوردار شوند. پودمان مستقل براي توسعه مهارت هاي فردي و سازماني ضرورت دارد ولي پودمان هاي تخصصي با توجه به دسته شغلي و تنوع مشاغل موجود در هر دسته قابل تعريف است.

آموزش هاي پودماني در نظام آموزش هاي علمي – كاربردي

مدتي است كه نظام آموزش هاي علمي – كاربردي به عنوان يك نظام مكمل در قالب نظام آموزشي كشور پا گرفته و در مقايسه با نظام اصلي موفقيت هايي را در ابعاد مختلف آموزش در بر داشته است. با توجه به اطلاعات به دست آمده با گذشت چندين سال از اجراي دوره هاي آموزش علمي – كاربردي به صورت ترمي و حضور مداوم و پيوسته شاغلان بخش هاي توليدي در محيط هاي آموزش و قطع ارتباط آنان با شغل، مشكلاتي را فرا روي متوليان امر فراهم نموده است كه اين امر باعث شد براي اولين بار در ايران مقوله آموزش پودماني به طور جدي مورد توجه دست اندركاران آموزشي قرار گيرد.

بر طبق آئين نامه آموزش هاي علمي – كاربردي مصوبه جلسه 381 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 7/11/1378 آموزش هاي علمي – كاربردي پودماني شكلي از آموزش هاي متصل است كه در آن مهارت هاي شغلي در قالب پودمان هاي مستقل به فراگيران آموزش داده مي شود. هر يك از پودمان ها، مهارت خاص و مستقلي را ايجاد مي نمايد و در عين حال در كنار ساير پودمان ها منجر به ايجاد مهارت جديد مي شود و نهايتا مي تواند منجر به مدرك رسمي يك دوره تحصيلي (كارداني) شود . در آموزش هاي پودماني سعي بر بالا بردن سطح توانمندي هاي مهارتي و تخصص هاي ويژه مي شود لذا آموزش هاي فني و حرفه اي محور قرار مي گيرند.

اهداف اين آموزش ها عبارتند از:

ايجاد زمينه مناسب آموزشي بر مبناي نيازهاي مهارتي شغل
متناسب ساختن دانش و مهارتهاي شغلي مورد نياز فراگيران با مشاغل
ايجاد سهولت در انتخاب پودمان ها توسط فراگيرنده
سهولت اصلاح برنامه هاي درسي و همگوني با تغييرات دانش فني
ايجاد انگيزه براي كسب مهارت هاي مورد نياز مشاغل
افزايش بهره وري از طريق پرهيز از زياد آموزش و كم آموزي
ايجاد شتاب لازم جهت تربيت بدني نيروي انساني كارآمد براي يك مهارت خاص
دستيابي به مهارت هاي مورد نياز از مسير خودآموزي
بر طبق اين آئين نامه، چارچوب برنامه ريزي به شيوه پودماني عبارت است از:

هر پودمان، متشكل از اجزايي شامل چند واحد درسي است و حداقل ساعت براي هر پودمان 153 ساعت مي باشد.
دوره كارداني علمي – كاربردي پودماني از مجموعه اي از پودمان هاي عمومي، پايه و تخصصي و احيانا كارآموزي تشكيل مي گردد. جمع پودمان هاي اين دوره بين 8 تا 12 پودمان و مجموع ساعات دوره بين 1200 تا 2000 ساعت خواهد بود.
در صورت لزوم كارآموزي را مي توان در درون هر يك از پودمان ها متناسب با نياز پيش بيني و يا اينكه به صورت مستقل در دوره كارداني مطرح نمود.
دروس پايه را مي توان درون هر پودمان منظور يا به طور مستقل به صورت پودمان پايه مطرح نمود.
هر پودمان داراي ويژگي هاي خاصي است و لذا براي گذراندن هر پودمان بايستي به شرايط ورود به آن پودمان توجه شود. معهذا در پايان هر پودمان آزمون مهارت همان پودمان برگزار مي گردد و به كساني كه پودمان را با موفقيت بگذرانند گواهي قبول همان پودمان داده خواهد شد.
براي ورود به هر پودمان يا دوره هاي پودماني، آزمون ورودي وجود ندارد ولي در پايان پودمان يا هر دوره آزمون مختص همان پودمان يا دوره برگزار مي شود و موفقيت در آزمون، شرط دريافت گواهي مربوط خواهد بود.
طول دوره كارداني پودماني حداقل 4 سال مي باشد.
شيوه كنوني برنامه ريزي درسي پودماني در دانشگاه جامع علمي – كاربردي

در حال حاضر از يك طرف با توجه به محدوديت هاي تصميم گيري و اجرايي و از طرف ديگر به منظور تسريع در امر اجراي آموزش هاي پودماني، برنامه كارداني ناپيوسته مصوب (موجود) بر خلاف تعاريف ارائه شده در قالب پودمان هاي آموزش شكسته مي شوند. در اين روش با توجه به محدوديت هايي كه وجود دارد (برنامه از ابتدا بر اساس تجزيه وتحليل، شغل و مهارت آموزش و پودماني ديده نشده است) سعي بر اين است دروسي كه منجر به كسب يك مهارت مي شوند، در يك پودمان چيده شوند و دروس پيش نياز هر پودمان به شيوه اجرايي خاصي در كنار هم ارائه گردند.

به اين ترتيب دوره كارداني علمي – كاربردي به مجموعه اي از پودمان ها تبديل مي‌شود.

نكات قابل توجه در شيوه طراحي فوق به شرح زير مي باشد:

-نام مناسب براي هر پودمان ( اين نام نشان دهنده مهارتي است كه فرد با گذارندن دروس آن پودمان كسب مي نمايد).
-عدم تغيير دروس به هنگام انتقال از جدول دروس كارداني مصوب به پودمان مورد نظر
-رعايت جهت گيري دروس عملي و نظري در هر پودمان
-تنظيم تقريبي تعداد واحدهاي هر پودمان بين 6 تا 11 واحد
-تنظيم سر فصل دروس برابر با برنامه مصوب
-تنظيم دروس پايه در درون هر پودمان يا به صورت يك پودمان مستقل
-در صورت لزوم، تنظيم كارآموزي در درون هر يك از پودمان ها و يا به صورت يك پودمان مستقل
-ارائه دروس عمومي به صورت تكدرس در كنار اجراي هر پودمان
معايب روش فعلي تدوين دوره هاي پودماني در دانشگاه جامع:

-عدم تعريف و تنظيم محتواي هر پودمان با توجه به تجزيه و تحليل شغل
-ناهمگوني بين موضوعات درسي و مهارت يا پودمان تعريف شده
-نامناسب بودن تعاريف هر يك از پودمان‌ها
-عدم انعطاف پذيري در اجرا
-زياد آموزي
-رواج مدرك گرايي
مزاياي اين روش:

-سرعت دادن به امر توسعه آموزش هاي پودماني
-يكنواخت كردن شيوه اجرايي
-تسهيل در امر ارزيابي دوره هاي آموزشي پودماني
-عدم تفاوت بين دوره كارداني ناپيوسته و دوره كارداني به روش پودماني ( به لحاظ ادامه تحصيل و مزاياي متعلقه)
دست من خالیست... اما دلم تا دلت بخواهد از تو پر است!!!!!!!
پاسخ }
#3
کسایی که پودمانی خوندن میشه بگن که کلاس ها چند روز در هفتست واینکه میشه فقط پنجشبه وجمعه ها کلاس داشت Flowerysmile
پاسخ }