امتیاز موضوع:
  • 9 رای - 2.33 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چند نکته کوچک ولی خواندنی
#1
حافظه جنين
آيا ميدانيد جنين هم حافظه دارد؟ از چه زماني حافظه آغاز به كار ميكند؟
واقعيت اين است كه ما نميتوانيم دوران نوزادي خود را به ياد آوريم، اما مطالبي با ماندگاري طولاني از سنين پايين ميآموزيم، حتي اين آموختهها ممكن است از زمان جنيني آغاز شوند. آزمايشاتي روي جنينهاي 30 تا 36 هفتهاي انجام شد، در اين آزمايشات صدايي در نزديكي شكم چندين زن باردار ايجاد كردند و جنينها به محرك عكسالعمل نشان دادند. اما به سرعت به صدا عادت كردند و دريافتند كه صدا خطري براي آنها در پي ندارد. 10 دقيقه بعد واكنش جنينها به صدا خفيفتر از اولين بار بود. با تكرار اين عمل جنينها ديگر واكنشي در مقابل محرك از خود نشان نداده و حتي ضربان قلب آنها تغييري نكرد. در واقع جنين توانايي تشخيص محرك خطرناك از محرك بيخطر را دارد. جنينها حتي 4 هفته بعد محرك را به خاطر آوردند. حافظه از زماني كه جنين 30 هفته دارد و حتي اندك زماني قبل از آن آغاز به كار ميكند و خاطرات كوتاهمدت و در مواردي خاطرات بلندمدت از همان زمان در مغز جاي ميگيرد. جنينها به عوامل ديگري هم عادت ميكنند. به عنوان مثال جنينهايي كه مادران آنها در زمان بارداري سريالهاي شبانه را تماشا ميكردند، پس از تولد با شنيدن صداي سريالها و تيتراژ آنها آرام ميگرفتند. با انجام آزمايشهاي متعدد پژوهشگران به اطمينان رسيدند كه جنين در رحم مادر از نوعي حافظه كوتاهمدت برخوردار است و با بالا رفتن عمر جنين اين حافظه تقويت ميشود.


تاثير ترتيب تولد در شخصيت افراد
وضعيت خانوادگي بر شخصيت و هوش افراد تاثير مهمي دارد. اينكه فرزند چندم خانواده باشيد در زندگي آينده شما موثر است. در خانوادههاي پرجمعيت، توجه والدين، پول و وقت بين فرزندان تقسيم شده و سهم هر فرزند، كمتر از بهرهمندي فرزندان خانوادههاي كمجمعيت از اين مسايل است. اگر فضانوردان تحصيلكرده، سالم و ثروتمند هستند معمولا در خانوادههاي تحصيلكرده و ثروتمند به دنيا آمدهاند. تحقيقات نشان داده، هر چه تعداد خواهر و برادرهاي بزرگتر فرد بيشتر باشد، IQ او پايينتر است. انتخاب دوست و همسر شما با توجه به اينكه فرزند چندم خانواده هستيد، متفاوت است. فرزندان اول به فرزندان اول، وسطي به وسطي، آخري به آخري و تكفرزندان گرايش دارند.
همچنين فرزندان اول، وسط، آخر و تكفرزندان هر كدام ويژگيهايي مثبت و منفي دارند كه در زير خلاصهاي از اين ويژگيها ذكر شده است.

تك فرزندان:
ويژگيهاي مثبت: معمولا دنيا را متحول ميكنند. افرادي مرتب، منظم، باوجدان و وظيفهشناس هستند. عاشق واقعيت و افكار جديد هستند.
ويژگيهاي منفي: معمولا سرسخت و كمي خشن هستند. كمي كينهاي و پرتوقع بوده و گاهي از قبول اشتباهاتشان واهمه دارند. همچنين احساساتشان زود جريحهدار ميشود.

فرزندان اول:
ويژگيهاي مثبت: اكثر مديران، فضانوردان، رييسجمهورها و... از فرزندان اول خانواده هستند. ترجيح ميدهند در هر كاري اولويت با آنها باشد، كمي ايرادگير، مشكلپسند و دقيق بوده. به جزييات توجه دارند. وقتشناس، باكفايت و فرمانده هستند.
ويژگيهاي منفي: كمي بداخلاق، بياحساس و زورگو هستند. معمولا فكر ميكنند حق با آنهاست. به ديگران زياد اعتماد نميكنند و حساس و نكتهسنج هستند.

فرزندان وسط:
ويژگيهاي مثبت: خانوادهدوست هستند. ديگران از بودن با آنها لذت ميبرند. دنبال آرامش هستند. شيرين و دوستداشتنياند و به خوبي از پس مشكلات برميآيند. ديگران را خوشحال ميكنند.
ويژگيهاي منفي: دوست دارند همه آنها را ستايش كنند. ميخواهند همه را راضي نگه دارند. شخصيت آنها تا حدي وابسته است. از ترس رنجاندن ديگران نميتوانند به خوبي تصميم بگيرند. ديگران را مسوول شكستهاي خود ميدانند.

فرزندان آخر:
ويژگيهاي مثبت: شاد و سرزندهاند و ديگران را هم شاد ميكنند. علاقهمند به سرگرم كردن ديگران هستند. برونگرا و اهل ريسك هستند و به سرعت صميمي ميشوند.
ويژگيهاي منفي: زود خسته ميشوند. از طرد شدن ميهراسند. رابطههايي زياد اما كوتاهمدت دارند. از ديگران توقعات غيرواقعي دارند.اسرار نهفته در نگاه
جايي كه به آن نگاه ميكنيم خاطراتي را به ياد ميآورند كه آگاهانه نميتوانيم به آنها دست يابيم. به عنوان مثال شايد چيدمان غذاي درون بشقاب صبحانه امروزتان را به خاطر نداشته باشيد، اما از طريق مطالعه حركات چشمان شما ميتوان آن چيدمان را بازيابي كرد. در هر حركت چشم معاني مختلفي در ارتباط با خاطرات – چه خاطراتي كه آنها را به ياد داريم و چه آنهايي كه از ياد بردهايم – نهفته است. از اين روش ميتوان براي كمك به بيماراني كه حافظه و توانايي تكلم خود را از دست دادهاند استفاده كرد. با توجه به حركات چشم شاهدان ميتوان مجرم را پيدا كرد. همچنين حركات چشم خود مجرم راه خوبي براي شناسايي اوست. در واقع بازتاب فعاليتهاي ذهني را ميتوان به طور مستقيم در چشم مشاهده كرد. چشم نسبت به تفكرات ذهني از خود، واكنشهاي متفاوتي نشان ميدهد. حركات چشم را به سه بخش بالايي، مياني و پاييني تقسيم ميكنند، هر بخش نيز از وسط به دو بخش چپ و راست تقسيم ميشود. بخش بالايي به ديدار، بخش مياني به شنيدار و بخش پاييني به تكلم و احساسات مربوط است. سمت چپ مربوط به يادآوري اطلاعات و سمت راست مربوط به مناطق مرتبط به حواس پنجگانه مغز است.
جهت نگاهها و مفهوم آنها:
بالا و چپ: خاطرات بصري
بالا و راست: قوه تخيل
وسط و چپ: خاطرات صداها
وسط و راست: تجسم صداهاي جديد
پايين و چپ: نداي درون، گفتوگوي دروني
پايين و راست: احساسات و عواطف، درد
همچنين حركت مستقيم به سمت جلو، براي دسترسي سريع به تمام اطلاعات حسي است. با دانستن مفهوم حركت چشمها ميتوانيد به صحت صحبتهاي طرف مقابلتان پي ببريد. همچنين از آنجايي كه حركات چشم سبب تحريك بخشهاي متفاوتي از مغز ميشود، ميتوانيد از اين حركات براي بهتر انديشيدن كمك بگيريد. به عنوان مثال اگر از شما بپرسند نماي فلان ساختمان چه بود؟ با نگاه كردن به سمت بالا و چپ ميتوانيد ساختمان را بهتر به ياد بياوريد.
و نكته آخر اينكه اگر مشاهده كرديد شخصي در پاسخ شما، به بالا و سمت راست نگاه ميكند احتمالا در فكر فريب شما و يافتن پاسخي است كه چندان صادقانه نيست.روانشناسي دستخط
تحليل دستخط افراد روشي جالب و مفيد براي ارزيابي شخصيتهاست. در واقع دستخط افراد بيانگر شخصيت و رفتار و طرز تفكر خاص آنهاست. مغز انسان علامتهاي خاصي را به ماهيچهها ارسال ميكند و از آنجايي كه شخصيت و تفكر افراد با يكديگر متفاوت است، در نتيجه دستخطها و طرز نوشتن آنها نيز تفاوتهاي بسياري با يكديگر دارند.
اولين ملاك تمايز نوشتهها جهت آنهاست. دستخطهايي كه به سمت راست متمايل هستند، نشاندهنده صميميت، مهرباني و حامي بودن نويسنده هستند. دستخط صاف و محكم، شخصيتي مستقل را نشان ميدهند. و نويسندههاي عاطفي و احساساتي متمايل به سمت چپ مينويسند.
فشار آوردن روي كاغذ نشاندهنده فردي جدي و متعهد است اما اگر فرد فشار زيادي به كاغذ بياورد احتمالا بسيار عصبي است و استرس زيادي را متحمل ميشود. همچنين اين علامت ميتواند بيانگر عدم صداقت نويسنده باشد. فشار كم روي كاغذ حاكي از عاطفه و حساسيت بالاي نويسنده نسبت به سايرين است. افراد برونگرا و اجتماعي كه از اعتمادبهنفس بالايي برخوردارند بزرگ مينويسند و برعكس كساني كه كوچك مينويسند به سادگي وارد روابط اجتماعي نميشوند.
كساني كه ميان خطوط فاصله زيادي ميگذارند، تمايل دارند گذشته را با نگاهي عميقتر بررسي كنند و فاصله كم ميان خطوط نشاندهنده خونسردي نويسنده در موارد مختلف است.
اگر ميان كلمات فضاي زيادي گذاشته شود در واقع نويسنده به دنبال فضايي براي تنهايي است در حالي كه نويسندهاي كه فضاي اندكي ميان كلماتش ميگذارد علاقهمند به برقراري ارتباط صميمي با ديگران است و حتي افرادي شلوغ و پرسر و صدا هستند.
اگر نويسنده با فاصله زيادي از سمت چپ كاغذ بنويسيد او علاقهمند به ادامه دادن است يعني شخصي با پشتكار بالا است اما فاصله كم از سمت چپ كاغذ از محتاط بودن نويسنده سخن ميگويد. فاصله كم از سمت راست خونسردي و اشتياق به نوشتن را نشان ميدهد و فاصله زيادي از سمت راست يعني نويسنده از ندانستن هراس دارد.
[عکس: 20140316174952_1017704_627334297340215_966572318_n.jpg]
پاسخ }