امتیاز موضوع:
  • 39 رای - 3 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کی با کی خوبه ازدواج کنه؟؟؟؟؟؟؟
#1
کی با کی خوبه ازدواج کنه؟؟؟؟؟؟؟angelicangelicangelicangelic
فروردين با فروردين : ( خوب ) سازگاري مثبت واقع بيني و آگاهي به صفات مثبت يکديگر


فروردين با ارديبهشت: (متوسط) خودپسندي و ميل به حاکميت از ويژگي هاي مشترکشان مي باشد


فروردين با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سرکش


فروردين با تير : ( متوسط ) برون گرا ايده آليست امکان مشکل وجود دارد


فروردين با مرداد : (خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد


فروردين با شهريور : ( بد ) يکي پاک سرشت و انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب


فروردين با مهر : ( بسيار خوب ) افرادي منصف و معتقد به تساوي حقوق زن و مرد


فروردين با آبان : ( بد ) آزاديخواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا


فروردين با آذر : ( عالي ) کم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است


فروردين با دي : (بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند مرموز و محافظه کار مي باشند


فروردين با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درک يکديگر را ندارند


فروردين با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پيوند خوبي باشد


پيوند زناشويي ارديبهشت با ساير ماه ها
---------------------------------------------


ارديبهشت با فروردين : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است


ارديبهشت با ارديبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودراي و لجباز هستند ممکن است مشکل پيش بيايد


ارديبهشت با خرداد : ( متوسط ) تيزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نيستند


ارديبهشت با تير : ( بسيار خوب ) خانواده دوست خونگرم پيوندي محکم و استوار


ارديبهشت با مرداد : ( بسيار خوب ) عاشق پيشه با صداقت وفادار پيوندي مملو از آرامش


ارديبهشت با شهريور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل


ارديبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتي خونسرد و کمي حسادت


ارديبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار


ارديبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بي پروا نيازمند با آزادي و بدون تفاهم


ارديبهشت با دي : ( بسيار خوب ) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحکم و پابرجا


ارديبهشت با بهمن : ( بد ) کنجکاو آزاديخواه و آرمانگرا و ايده متفاوت از يکديگر


ارديبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصي تودار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند


پيوند زناشويي خرداد با ساير ماه ها
---------------------------------------


خرداد با فروردين : ( بد ) افرادي پر جنب و جوش و بي قرار ناسازگار و بدون تفاهم


خرداد با ارديبهشت : ( متوسط ) تيزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نيستند


خرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذير با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات


خرداد با تير : ( متوسط ) با روحيه تنوع طلب و بي قرار خودشان مي توانند باعث ايجاد مشکلات شوند


خرداد با مرداد : ( بسيار خوب ) زوجي جذاب و اجتماعي با صفات مشترک فراوان


خرداد با شهريور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقي در روابطشان وجود ندارد


خرداد با مهر : ( بسيار خوب ) خونسرد با سليقه هنر دوست و بسيار با نشاط مي باشند


خرداد با آبان : ( متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يکديگر راتحمل کنند


خرداد با آذر : ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترک


خرداد با دي : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند


خرداد با بهمن : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده کمک به همديگر


خرداد با اسفند : ( بد ) خيالباف رويا پرداز مرموز عدم تفاهم با همديگر

پيوند زناشويي تير با ساير ماه ها
--------------------------------------

تير با فروردين : (متوسط ) برون گرا ايده آليست امکان مشکل وجود دارد


تير با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) نقطه اشتراک فراواني با يکديگر دارند


تير با خرداد : ( متوسط ) يکي آرام و مهربان ديگري پرشور و با انرژي


تير با تير : ( خوب ) علي رغم اختلاف سليقه پيوند خوبي مي باشد


تير با مرداد : ( خوب ) خصوصيات مشترک زياد و ازدواجي موفق


تير با شهريور:(بسيار خوب) يکي مهارت فراوان در امورمالي و ديگري حسابگر و صرفه جو و هماهنگ


تير با مهر : ( بسيار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند


تير با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير مسائل هماهنگ مي باشند


تير با آذر : (بد ) يکي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به رکن خانواده


تير با دي : (خوب ) از نظر مالي اخلاقي و روابط هماهنگ هستند بنابراين پيوندي موفق ميشود


تير با بهمن : ( متوسط ) ازدواج ميتواند شکل بگيرد اما به سعي و کوشش نياز دارد


تير با اسفند : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل


پيوند زناشويي مرداد با ساير ماه ها
-------------------------------------------

مرداد با فروردين : ( خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد


مرداد با ارديبهشت : ( بسيار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجي موفق و پايدار


مرداد با خرداد : ( بسيار خوب ) اجتماعي خونگرم همراه با سازگاري مثبت


مرداد با تير : ( خوب ) اختلاف سليقه زيادي با هم ندارند موقعيت همديگر را درک مي کنند


مرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقويت پيوندشان خواهد بود


مرداد با شهريور : ( متوسط ) يکي منضبط و قانونمند ديگري پرشور و زيباپسند


مرداد با مهر : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند


مرداد با آبان : (متوسط ) يکي وفادار و قابل اعتماد ديگري عاشق ستايش ديگران


مرداد با آذر : ( متوسط ) يکي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال


مرداد با دي :( متوسط ) به دليل داشتن حق مشترک برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند


مرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود


مرداد با اسفند : ( خوب )با هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يکديگر


پيوند زناشويي شهريور با ساير ماه ها
---------------------------------------------


شهريور با فروردين : (بد ) يکي پاک سرشت انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب


شهريور با ارديبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظير جوانمردي و نجابت


شهريور با خرداد : (متوسط ) يکي عاطفي و عاشق پيشهديگري با نظم و برنامه مشخص


شهريور با تير : ( بسيار خوب ) در امور مالي هماهنگ و با صفات مشترک فراوان


شهريور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودراي شايد با مشکل مواجه شوند


شهريور با شهريور : ( بسيار خوب ) هر دو صميمي و صادق و با محبت مي باشند


شهريور با مهر : ( خوب ) مشورت پذير با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا


شهريور با آبان : ( متوسط ) جسور و بي پروا . سرشار از انرژي و بلند پرواز


شهريور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند


شهريور با دي : ( خوب ) يک ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت


شهريور با بهمن : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و کوشش مي تواند خوب باشد


شهريور با اسفند :( خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگي مي شود

پيوند زناشويي مهر با ساير ماه ها
----------------------------------------

مهر با فروردين : (بسيار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوي حقوق زن و مرد


مهر با ارديبهشت : ( خوب ) انسان هايي هستند که تمايل زيادي به حفظ آرامش و اعتدال دارند


مهر با خرداد : (بسيار خوب ) آدم هايي حسابگر خونگرم تفاهم مناسبي با هم دارند


مهر با تير : ( بسيار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با ديگران و بسيار شکيبا


مهر با مرداد : ( خوب ) در پي برقراري آرامش و ملايمت همراه با منطق در زندگي هستند


مهر با شهريور : ( خوب ) پيوندي موفق چون منصف عادل و با سليقه مي باشند


مهر با مهر : ( خوب ) به دليل اشتراکات زيادي که دارند مي توانند موفق باشند


مهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما مي توانند موفق باشند


مهر با آذر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستکاري و مسئوليت پذيري مي باشند


مهر با دي : ( متوسط ) نسبتا خودراي بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند


مهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سرکش


مهر با اسفند : (بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند


پيوند زناشويي آبان با ساير ماه ها
--------------------------------------------

آبان با فروردين : ( بد ) آزادي خواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا


آبان با ارديبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاري


آبان با خرداد : (متوسط ) براي رسيدن به خوشبختي بايد يکديگر را تحمل کنند


آبان با تير : (متوسط ) در مسائل مالي اختلاف نظر دارند ولي در ساير موارد هماهنگ مي باشند


آبان با مرداد : ( متوسط ) يکي وفادار و قابل اعتماد و ديگري عاشق ستايش ديگران


آبان با شهريور : ( متوسط ) جسور بي پروا سرشار از انرژي و بلند پرواز


آبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالي از دردسر نيستند اما ميتوانند موفق باشند


آبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگين شدن و از کوره در رفتن در نتيجه پيوندي همراه با مشکلات


آبان با آذر : ( متوسط ) يکي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد


آبان با دي : ( بد ) هر دو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند


آبان با بهمن : ( بد ) يکي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان کسب برتري


آبان با اسفند : (بد ) يکي آرمان گرا و عاشق پيشه و ديگري با اعتماد به نفس کافي


پيوند زناشويي آذر با ساير ماه ها
----------------------------------------


آذر با فروردين : (عالي ) کم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است


آذر با ارديبهشت : (متوسط ) جسور بي پروا نيازمند به آزادي و بدون تفاهم


آذر با خرداد: ( بسيار خوب ) سرشار از ذوق و شوق براي زندگي مشترک


آذر با تير: ( بد ) يکي اجتماعي و اهل گردش و سفر ديگري متمايل به رکن خانواده


آذر با مرداد : (متوسط ) يکي پر شور و هيجان ديگري دنبال آزادي و استقلال


آذر با شهريور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ايجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند


آذر با مهر : ( بسيار خوب ) داراي خصيصه هايي مثل محبت درستکاري و مسئوليت پذير مي باشد


آذر با آبان : ( متوسط ) يکي سختگير در مسائل ديگري سرشت پويا و جدي دارد


آذر با آذر: ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار مطلوب توام با سعادت و خوشبختي


آذر با دي : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتن دار باشند


آذر با بهمن : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند


آذر با اسفند : ( متوسط ) يکي با صراحت لهجه و سخنان کنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي مي باشد

پيوند زناشويي دي با ساير ماه ها
----------------------------------------


دي با فروردين : (بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند. مرموز و محافظه کار مي باشند


دي با ارديبهشت : ( بسيار خوب) با ثبات راز نگه دار پيوندي مستحکم و پابرجا


دي با خرداد : ( خوب ) خويشتندار سياستمدار و از سازگاري مناسب برخوردارند


دي با تير : (خوب ) از نظر مالي و اخلاقي و روابط هماهنگ هستند


دي با مرداد : (متوسط ) به دليل داشتن حس مشترک برتري جويي شايد دچار اختلاف شوند


دي با شهريور : ( خوب ) يک ازدواج خوب همراه با زندگي سرشار از محبت


دي با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودراي و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند


دي با آبان : ( بد ) هردو داراي خصلت سلطه طلبي و سختگيرانه مي باشند


دي با آذر : ( متوسط ) خصوصياتي نسبتا متفاوت دارند بايد خويشتندار باشند


دي با دي : (متوسط ) خصوصيات مشترک باعث شادابي يا يکنواختي زندگي مشترک آنها مي شود


دي با بهمن : ( متوسط ) يکي محتاط و محافظه کار ديگري سختگير و جدي


دي با اسفند : ( متوسط ) يکي اهل حساب و کتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه


پيوند زناشويي بهمن با ساير ماه ها
-------------------------------------------


بهمن با فروردين : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درک يکديگر را ندارند


بهمن با ارديبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادي خواه و آرمان گرا و ايده متفاوت از يکديگر


بهمن با خرداد : ( بسيار خوب ) با روحيه انسان دوستي و هميشه آماده کمک به همديگر


بهمن با تير : ( متوسط ) ازدواج مي تواند شکل بگيرد اما به سعي و کوشش نياز دارد


بهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ايده آليست پيوندي موفق خواهد بود


بهمن با شهريور : ( متوسط ) چنين پيوندي با سعي و کوشش مي تواند خوب باشد


بهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بيقرار تنوع طلب و سرکش


بهمن با آبان : ( بد ) يکي با احساس و عاطفه ديگري سلطه جو و خواهان کسب برتري


بهمن با آذر : ( بسيار خوب ) از موفق ترين پيوند هاي زناشويي خواهد بود چون مثبت گرا هستند


بهمن با دي : (متوسط ) يکي محتاط و محافظه کار ديگري سختگير و جدي


بهمن با بهمن : ( خوب ) پيوندي بسيار موفق توانا در امور مختلف


بهمن با اسفند : (خوب) يکي روشنفکر و اهل منطق و ديگري با احساس و عاطفه و مکمل همديگر


پيوند زناشويي اسفند با ساير ماه ها
-------------------------------------------


اسفند با فروردين : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پيوند خوبي باشد


اسفند با ارديبهشت : ( خوب ) اشخاصي تو دار و بسيار محتاط و توانايي سازگاري را دارند


اسفند با خرداد : (بد ) خيال باف و روياپرداز مرموز و عدم تفاهم با همديگر


اسفند با تير : ( بسيار خوب ) پيوندي بسيار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل


اسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگي بسيار مناسب در برآوردن نيازهاي عاطفي يکديگر


اسفند با شهريور : ( خوب ) بسيار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگي ميشوند


اسفند با مهر : ( بسيار خوب ) پيوندي موفق چون از نظر عاطفي با هم سازگار و هماهنگ هستند


اسفند با آبان : ( بد ) يکي آرمان گرا و عاشق پيشه ديگري با اعتماد به نفس کافي


اسفند با آذر : ( متوسط) يکي با صراحت لهجه و سخنان کنايه آميز و ديگري بسيار عاطفي ميباشد


اسفند با دي : ( متوسط ) يکي اهل حساب و کتاب ديگري احساساتي و عاشق پيشه


اسفند با بهمن : ( خوب ) يکي روشن فکر و اهل منطق ديگري با احساس و عاطفه و مکمل همديگر


اسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجي و حساس بودن ممکن است مشکلاتي پيش بيايد
به دوست اعتماد کن،ولی اعتماد مطلق نکن
}