امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
گنجینه اصطلاحات
#1
1:You can say that again. قربان دهنت .گل گفتی

2:It s no use crying over spilt milk. اب رفته به جوب باز نمی گردد.

3:Hands off.دستتو بکش

4:All is well that ends well.شاهنامه اخرش خوشه

5:Give me five.بزن قدش

6:In for a penny,in for a pound.اب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

7:I will cook your goose.اشی برات بپزم که روش یک وجب روغن باشه

8:Long time no see.پارسال دوست امسال اشنا

9:Dont be so damned fussy .اینقدر ادا و اطواری نباش

10:Easy come ,easy go باد اورده رو باد میبره
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#2
pardon my french
ببخشید بددهنی می کنم ، با عرض معذرت ( وجه تسمیه ش اینه که انگلیسی ها ، فرانسوی ها رو نماد بددهنی می دونن !!! )

big mouth
وراج ، دهن لق ، زبان دراز

hold your horses
دست نگه دار ! تند نرو ! عجله نکن

look doggers at someone
چشم غره رفتن

get the ax
اخراج شدن ، از کار بیکار شدن

wild goose chase
معادل ضرب المثل فارسی ( آب در هاون کوبیدن ) ، کار بیهوده انجام دادن

full of it
چرت و پرت گفتن ، مزخرف گفتن

mind one's P 's and Q 's
مواظب زبان و رفتار خود بودن

be greek to one
قابل درک نبودن ، سر در نیاوردن ( در اینجا ، انگلیسی ها زبان یونانی رو سمبل و نماد موضوع مبهم و گنگ و غیر قابل درک قرار دادن ، چون الفبای زبان یونانی بسیار دشوار و پیچیده هست )

cross swords
سرشاخ شدن ، درگیر شدن ، بحث و جدل کردن ( منظور درگیری فیزیکی هست نه درگیری لفظی )

pull strings
پارتی بازی کردن ، اعمال نفوذ کردن

toot one's own horn
لاف زدن ، منم منم کردن ، از خود تعریف کردن

blow it
خرابکاری کردن ، گند زدن
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#3
A case in point is you
یک موردش همین جنابعالی

ALL good things com to an end
هیچ عیشی بی پایان نیست

I clean forgot
پاک از یادم رفت

All that glitters is not gold
هر گردی گردو نیست

The chips are down
هوا پسه

COME OFF IT
بابا ول کن

dont say a dicky bird
جیکت هم در نیاد

over my dead body
مگه از روی جنازه ی من رد شیto flog a dead horse
آب در هاون کوبیدن

get over it
بگذریم...موضوع رو عوض کن!
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#4

take a rain check

به وقت دیگری موکول کردن


rub it in

سرزنش کردن ، ملامت کردن ، سرکوفت زدن


the party is over !

دیگه بازی تموم شد


pay lip service

شعار دادن ، حمایت تو خالی کردن


dog in the manger

آدم بخیل ، آدم تنگ نظر


for a song

مفت ، ارزان


sell short

دست کم گرفتن


get away clean

از مجازات فرار کردن


wheel and deal

ساخت و پاخت کردن ، زد و بند کردن ، گاوبندی کردن


walk on air

از خوشحالی پر درآوردن ، از خوشحالی روی ابرها راه رفتن


at the end of one's rope

جان کسی به لب رسیدن ، کار به استخوان کسی رسیدن


break the ice

سر صحبت را باز کردن ، رو در بایسی را کنار گذاشتن


catch ( someone ) red - handed

مچ کسی را گرفتن ، سر به زنگا کسی را دستگیر کردن
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5

under the table

رشوه ، زیر میزی


wet behind the ear

دهان کسی بوی شیر دادن ، بی تجربه و خام بودن


smell a rat

مشکوک بودن ، مظنون بودن


bend over backwards

از جان مایه گذاشتن


hit below the belt

نامردی کردن ، نارو زدن


scratch one's back

هوای کسی را داشتن
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#6
knock on wood
بزنم به تخته !

beat about the bush
صغری کبری چیدن ، طفره رفتن ، حاشیه رفتن

all wet
کور خواندن ، سخت در اشتباه بودن

rain or shine
هر طور شده ، در هر شرایطی

the last straw
طاقت کسی طاق شدن ، کاسه ی صبر کسی لبریز شدن

on easy street
در ناز و نعمت ، مرفه

play gooseberry
سر خر بودن ، موی دماغ بودن ، مزاحم بودن

no spring chicken
سن و سالی از کسی گذشتن ، دیگر جوان نبودن
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#7
for the birds
مفت گران بودن ، به درد نخور ، بی فایده

bite the bullet
طاقت آوردن ، تحمل کردن ، دندان روی جگر گذاشتن

all 's well that ends well
موفقیت ارزش تلاش را دارد

neck and neck
پا به پای هم ، دوش به دوش

talk of the devil !
عجب حلال زده ای ! ، انگار که موشو آتیش زدن !

have a screw loose
یک تخته کم داشتن ، بالاخانه ی خود را اجاره دادن ، عقل کسی را پاره سنگ برداشتن

as like as two peas in a pod
مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند ، کاملا شبیه به هم بودن

monkey business
دوز و کلک ، حقه بازی ، مسخره بازی

get off someone's case
دست از سر کسی برداشتن ، کسی را ول کردن

rock the boat
آرامش را بر هم زدن ، دردسر درست کردن

different strokes for different folks
سلیقه ها مختلفه ، هرکسی به یه چیزی علاقه داره
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#8

get cold feet
جا زدن ، تو زدن ، دچار دودلی شدن

hit the road
راه افتادن ، عازم سفر شدن

come down to earth
از رویا بیرون آمدن ، واقع بین بودن

on the house
مجانی ، به حساب فروشنده یا رستوران

get up on the wrong side of the bed
از دنده ی چپ بلند شدن ، عبوس بودن

play ball with someone
دست به دست کسی دادن ، با کسی همکاری کردن

go bananas
از شدن عصبانیت یا خوشحالی دیوانه شدن

strike while the iron is hot
معادل ضرب المثل فارسی ( تا تنور داغ است نان را چسبانیدن ) ، از فرصت استفاده کردن

cut the crap !
چرت و پرت نگو ! چرند نگو ! مزخرف نگو !

skeleton in one's closet
راز شرم آور ، نقطه ضعف

the kiss of death
فاتحه ی چیزی را خواندن

drop one's teeth
از تعجب شاخ در آوردن

face the music
معادل ضرب المثل فارسی ( خربزه خوردن و پای لرزش نشستن )

put someone on a pedestal
از کسی بت ساختن ، مثل بت کسی را ستایش کردن

ring a bell
به نظر کسی آشنا آمدن ، به ذهن کسی آمدن

play it by ear
بدون تدارک قبلی کاری را انجام دادن

talk through one's hat
پرت گفتن ، صد تا یه غاز گرفتن ، لیچار و جفنگ گفتن ، از روی باد معده حرف زدن

buy a pig in a poke
ندیده خریدن ، چشم بسته خریدن

what's cooking ?
چه خبرا ؟ تازه چه خبر ؟
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
drive someone up a wall
کلافه کردن ، عاجز کردن ، ذله کردن

put one's foot in it
نسنجیده حرف زدن ( وجه تسمیه ی این عبارت این هست که انگلیسی ها نسنجیده حرف زدن رو برابر با گذاشتن پا بر روی مدفوع می دونن )

cool one's heels
زیاد منتظر شدن ، زیاد معطل کردن

wet blanket
آیه ی یاس ، حال گیر

fork over
اخ کردن ، سُلفیدن ، رد کردن

sitting pretty
در بهترین شرایط قرار داشتن

can't hold a candle to someone
به گرد کسی نرسیدن ، انگشت کوچکه ی کسی هم نشدن ، حریف کسی نبودن

give someone the slip
جیم شدن ، فرار کردن

one's number is up
اجل کسی رسیدن ، عمر کسی به سر رسیدن ، کار کسی تمام بودن

get something out of one's system
خود را از فکر چیزی خلاص کردن ، موضوعی را به کلی فراموش کردن

keep one's ear to the ground
گوش به زنگ بودن

make a scene
الم شنگه راه انداختن ، جار و جنجال به پا کردن ، قشقرق راه انداختن

twist one's arm
مجبور کردن ، تحت فشار قرار دادن ، وادار کردن

all thumbs
دست و پا چلفتی ، ناشی

hit the spot
چسبیدن ، جون دادن

get someone's goat
روی سگ کسی را بالا آوردن ، کفر کسی را بالا آوردن

drag one's feet
لفت دادن ، فس فس کردن ، این پا و آن پا کردن

pay through the nose
مبلغ هنگفتی بابت چیز کم ارزشی پرداختن

go great guns
حسابی رو به راه بودن ، قبراق بودن
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }
#10
know by ropes
سر رشته داشتن ، فوت و فن کاری را دانستن ، کار کشته بودن

get a kick out of something
از چیزی کیف کردن ، از چیزی حظ کردن

hang in there
استقامت به خرج دادن ، طاقت آوردن ، با اوضاع ساختن

make a mountain out of a molehill
از کاه ، کوه ساختن ، چیزی را گنده کردن

by the book
طبق مقررات یا قانون

be up to one's ears in something
تا خرخره در چیزی غرق بودن

get out of my face
از جلوی چشمم دور شو ! گورت را گم کن !

off the record
غیر رسمی ، محرمانه

test the waters
سبک سنگین کردن ، اوضاع را سنجیدن ، اوضاع را محک زدن

beats me
اصلا نمی دونم ، سر در نمی آرم ، نمی دونم

poke ones's nose into something
در کاری فضولی کردن ، در کاری دخالت بی جا کردن

people who live in glass houses shouldn't throw
معادل ضرب المثل فارسی ( رطب خورده منع رطب کی کند ؟ )

the fat is in the fire
دیگه کار از کار گذشته ، دیگه کاریش نمی شه کرد ، یا به قولی ( آب ریخته را نمی شود جمع کرد )

fishy
مشکوک

the coast is clear !
اوضاع رو به راهه ، خبری نیست !

cock - and - bull story
چاخان پاخان ، خالی بندی

straight from the horse's mouth
از منبع موثق ، از دهان خود شخص شنیدن ، دست اول

stick to one's guns
پای حرف خود ایستادن ، از حق خود دفاع کردن

stick one's neck out
خود را سپر بلا کردن ، خود را به خطر انداختن ، ریسک کردن
[عکس: clocklandscape.php?img=03&bn=Gisoo&gn=Ad...&d=19&ad=1]
پاسخ }