تبلیغات
تشریفات مجالس خدمات عروسی

امتیاز موضوع:
  • 12 رای - 2.42 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
504 لغت ضرووری
#1
دوستان عزیز اگه بشه تصمیم دارم لغات ضروری جهت تافل رو اینجا با هم دوره کنیم برای همین با 504 لغت ضروری شروع می کنم.
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
#2
Abandon: desert; leave without planning to come back; quit; leave behind; reject; renounce; and give up
Keen: sharp; intense; eager; clever; perceptive; astute; strong; enthusiastic; wonderful; amazing
Jealous: afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has
Tact
: ability to say the right thing; diplomacy; ability to skillfully deal with people; sense of what is proper or appropriate
Oath: a promise that something is true; words of a solemn promise; a curse
Vacant
: empty; unfilled; unoccupied; not in use; lacking expression; not claimed
Hardship
: something that is hard to bear; difficulty; suffering; trouble; severe suffering or privation; misfortune; bad luck
Gallant
: brave; showing respect for women; chivalrous; gentlemanly
Data: information; facts; facts and statistics used for reference or analysis; the quantities
Unaccustomed: unfamiliar; not accustomed to; unusual; not used to something
Bachelor: unmarried man; graduate who holds a bachelor's degree
Qualify: become fit; show that you are able; meet the minimum standards; restrict; attribute a quality or characteristic
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
#3
lesson 2
Corpse: a dead body; especially of a human
Conceal: hide; cover; keep secret
Dismal: dark; gloomy; cheerless; depressing; sad
Frigid: very cold; frozen; sexually unresponsive
Inhabit: occupy; live in; dwell in; reside in; populate; be present in; be inside of
Peril: danger; risk; hazard; a situation of serious and immediate danger
Recline: lie in a horizontal position; lie back; lie down and rest; stretch out; lean back
Shriek: scream; loud shrill cry; screech
Sinister
: evil; wicked; dishonest; frightening; malicious; threatening; ominous; portending evil; on the left side;
Tempt: try to get someone to do something; test; invite; entice; tantalize; seduce
Wager: bet; gamble the act of gambling; stake on the outcome of an issue
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
#4
lesson 3
Typical: usual; of a kind; characteristic; representative; conforming to the expected; standard; classic
Minimum: least possible amount; smallest possible size; lowest degree
Scarce: hard to get; rare; not abundant; in short supply
Annual: occurring once a year; something that appears
Persuade: convince; induce; cause to do something through reasoning or argument; win over to do or believe; make willing
Essential: necessary; very important; needed; fundamental; impossible to live without
Blend: mixture; combination; mix together thoroughly
Visible: able to be seen; can be clearly seen; in view; observable; obvious; apparent
Expensive: costly; high priced; precious
Talent: natural ability; innate ability or skill; capacity for achievement; talented person
Devise: think out; plan; invent; bequeath property through a will
Wholesale
: on a large scale; in large quantities; at a wholesale price; less than retail in price
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#5
Lesson 4
Vapor: moisture in the air that can be seen; fog; steam; mist
Eliminate: remove; get rid of; omit; terminate or take out
Villain: a very wicked person; a wicked person or a person guilty of a crime
Dense: closely packed together; thick; compact; close; stupid; slow
Utilize: make use of; make practical and effective use of; employ
Humid: moist; damp; marked by a relatively high level of water vapour in the atmosphere
Theory
: explanation based on thought observation or reasoning; coherent group of general assumptions; speculation; hypothesis
Descend: go or come down from a higher place to a lower level; go down; lower oneself morally
Circulate
: go around; go from place to place or person to person; move around; distribute; pass around; hand out
Enormous
: extremely large; immense; huge; extraordinarily large in size or extent or amount or power or degree
Predict:
tell beforehand; prophesy; foretell; announce in advance
Vanish: disappear; disappear suddenly; cease to exist; pass away rapidly
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
#6
Lesson five
Tradition: beliefs; opinions; customs handed down from one generation to another; an inherited pattern of thought or action
Rural: in the country; characteristic of a small town; rustic; living in or characteristic of farming or country life
Burden: what is carried; a load; weigh down; weight to be borne or conveyed; an onermous or difficult concern
Campus: grounds of a collage university or school; a field on which the buildings of a university are situated
Majority: the larger number; greater part; more than half; the age when a person is legally a full adult
Assemble: gather together; bring together; put together; get together; make by putting pieces together
Explore: go over carefully; look into closely; examine; travel to unknown regions; investigate; research
Topic: subject that people think write or talk about; some situation or event that is thought about
Debate: a discussion in which reasons for and against something are brought out; argue; discuss; consider
Evade: get away from by trickery or cleverness; avoid; run away; avoid or try to avoid fulfilling answering or performing
Probe: search into; examine thoroughly; investigate; a flexible slender surgical instrument used to explore body cavities
Reform: make better; improve by removing faults; a change for the better as a result of correcting abuses
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
#7
Lesson six
[b]Approach
: come near or nearer to in distance, time, or standard; appeal to; turn to
Defect: fault; that which is wrong; imperfection; deficiency; weakness; limitation
Detect: find out; discern; discover
Employee: a person who works for pay; a worker who is hired to perform a job
Neglect: give too little care or attention to; disregard; be negligent; forget to perform (a duty; fail to care for, abandon
Deceive: make someone believe as true something that is false; mislead; be dishonest with; cheat
Undoubtedly: certainly; unquestionably; beyond doubt
Popular: liked by most people; of the general population; well-liked; admired; approved; accepted; common
[/Thorough: being all that is needed; comprehensive; complete; finished

Client: a person who seeks the advice of a lawyer; customer; buyer
Comprehensive: including much; covering completely; including all or everything; having a thorough understanding of a subject
Defraud: take money, rights and etc by cheating; cheat; rob; deceive
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
#8
lesson 7
Postpone: put off to a later time; delay; arrange for something to take place at a time later than that first scheduled
Consent: agree; give permission or approval; permission to do something; give an affirmative reply to
Massive: big and heavy; large and solid; bulky; enormous
Capsule: a small case or covering; a small container; pill containing medicine
Preserve: keep from harm or change; keep safe; protect; a domain that seems to be specially reserved for someone
Denounce: condemn in public; express strong disapproval; speak out against; censure; accuse
Unique: having no like or equal; being the only one of its kind; singular, matchless, unequaled, rare
Torrent: any violent; rushing stream; flood; a heavy rain; a strong and fast-moving stream of water or other liquid
Resent: feel injured and angered at something; have a feeling of ill will, be displeased or bitter
Molest: interfere with and trouble; disturb; bother, annoy, sexually harass
[Gloomy: dark; dim; in low spirits; characterized by hopelessness; sad; depressing; depressing in character or appearance
Unforeseen: not known beforehand; unexpected; not foreseen; unanticipated,
چرخ بر هم زنم ار جز به مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک
پاسخ }
گوناگون از وب
loading...
تشریفات مجالس خدمات عروسی
#9
Lesson 8

Exaggerate: make something greater then it is; overstate

Amateur: person who does something for pleasure, not for money or as a profession

Mediocre: neither good nor bad; average; ordinary

Variety: lack of sameness; a number of different things

Valid: supported by facts or authority; sound; true

Survive: live longer than; remain alive after

Weird: mystrious; unearthly

Prominent: well-known; important

Security: freedom from danger, care, or fear; feeling or condition of being safe

Bulky: taking up much space; large

Reluctant: unwilling

Obvious: easily seen or understood; clear to the eye or mind; not to be doubted; plain
خدایا
دلمو دست تو دادم دلمو آسمونی کن/ همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن

پاسخ }
#10
Lesson 9

Vicinity: region near a place ;neighborhood
Century: 100 years
Rage: violent anger ; something that arouses intense but brief enthusiasm
Document: something handwritten or printed that gives information or proof of some fact
Conclude: end ; finish ; decide
Undeniable: not to be denied ; cannot be questioned
Resist: act against ; strive against ; oppose
Lack: be entirely without something ; have not enough
Ignore: pay no attention to ; disregard
Challenge: call to fight
Miniature: represented on a small scale
Source: place from which something comes or is obtained
[عکس: countdown.php?width=500&height=160&bg=56...married in]
Created by Wedding Favors
پاسخ }