خوش آمدید ورود یا ثبت نام

تبلیغات
Bia2Aroosi
Ads

close
Ads
امتیاز موضوع:
  • 12 رای - 2.42 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

504 لغت ضرووری

کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #1
504 لغت ضرووری
دوستان عزیز اگه بشه تصمیم دارم لغات ضروری جهت تافل رو اینجا با هم دوره کنیم برای همین با 504 لغت ضروری شروع می کنم.
29-07-2012, 08:52 AM,
یافتن نقل قول
کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #2
RE: 504 لغت ضرووری
Abandon: desert; leave without planning to come back; quit; leave behind; reject; renounce; and give up
Keen: sharp; intense; eager; clever; perceptive; astute; strong; enthusiastic; wonderful; amazing
Jealous: afraid that the one you love might prefer someone else; wanting what someone else has
Tact
: ability to say the right thing; diplomacy; ability to skillfully deal with people; sense of what is proper or appropriate
Oath: a promise that something is true; words of a solemn promise; a curse
Vacant
: empty; unfilled; unoccupied; not in use; lacking expression; not claimed
Hardship
: something that is hard to bear; difficulty; suffering; trouble; severe suffering or privation; misfortune; bad luck
Gallant
: brave; showing respect for women; chivalrous; gentlemanly
Data: information; facts; facts and statistics used for reference or analysis; the quantities
Unaccustomed: unfamiliar; not accustomed to; unusual; not used to something
Bachelor: unmarried man; graduate who holds a bachelor's degree
Qualify: become fit; show that you are able; meet the minimum standards; restrict; attribute a quality or characteristic
(آخرین تغییر در ارسال: 09-06-2013, 11:15 PM توسط arezou.)
29-07-2012, 09:00 AM,
یافتن نقل قول
کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #3
RE: 504 لغت ضرووری
lesson 2
Corpse: a dead body; especially of a human
Conceal: hide; cover; keep secret
Dismal: dark; gloomy; cheerless; depressing; sad
Frigid: very cold; frozen; sexually unresponsive
Inhabit: occupy; live in; dwell in; reside in; populate; be present in; be inside of
Peril: danger; risk; hazard; a situation of serious and immediate danger
Recline: lie in a horizontal position; lie back; lie down and rest; stretch out; lean back
Shriek: scream; loud shrill cry; screech
Sinister
: evil; wicked; dishonest; frightening; malicious; threatening; ominous; portending evil; on the left side;
Tempt: try to get someone to do something; test; invite; entice; tantalize; seduce
Wager: bet; gamble the act of gambling; stake on the outcome of an issue
30-07-2012, 02:51 PM,
یافتن نقل قول
کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #4
RE: 504 لغت ضرووری
lesson 3
Typical: usual; of a kind; characteristic; representative; conforming to the expected; standard; classic
Minimum: least possible amount; smallest possible size; lowest degree
Scarce: hard to get; rare; not abundant; in short supply
Annual: occurring once a year; something that appears
Persuade: convince; induce; cause to do something through reasoning or argument; win over to do or believe; make willing
Essential: necessary; very important; needed; fundamental; impossible to live without
Blend: mixture; combination; mix together thoroughly
Visible: able to be seen; can be clearly seen; in view; observable; obvious; apparent
Expensive: costly; high priced; precious
Talent: natural ability; innate ability or skill; capacity for achievement; talented person
Devise: think out; plan; invent; bequeath property through a will
Wholesale
: on a large scale; in large quantities; at a wholesale price; less than retail in price
31-07-2012, 01:45 PM,
یافتن نقل قول
کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #5
RE: 504 لغت ضرووری
Lesson 4
Vapor: moisture in the air that can be seen; fog; steam; mist
Eliminate: remove; get rid of; omit; terminate or take out
Villain: a very wicked person; a wicked person or a person guilty of a crime
Dense: closely packed together; thick; compact; close; stupid; slow
Utilize: make use of; make practical and effective use of; employ
Humid: moist; damp; marked by a relatively high level of water vapour in the atmosphere
Theory
: explanation based on thought observation or reasoning; coherent group of general assumptions; speculation; hypothesis
Descend: go or come down from a higher place to a lower level; go down; lower oneself morally
Circulate
: go around; go from place to place or person to person; move around; distribute; pass around; hand out
Enormous
: extremely large; immense; huge; extraordinarily large in size or extent or amount or power or degree
Predict:
tell beforehand; prophesy; foretell; announce in advance
Vanish: disappear; disappear suddenly; cease to exist; pass away rapidly
(آخرین تغییر در ارسال: 08-08-2012, 09:54 AM توسط صنم.)
08-08-2012, 09:50 AM,
یافتن نقل قول

تبلیغات

Bia2Aroosi
کانال خانوم گل'
کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #6
RE: 504 لغت ضرووری
Lesson five
Tradition: beliefs; opinions; customs handed down from one generation to another; an inherited pattern of thought or action
Rural: in the country; characteristic of a small town; rustic; living in or characteristic of farming or country life
Burden: what is carried; a load; weigh down; weight to be borne or conveyed; an onermous or difficult concern
Campus: grounds of a collage university or school; a field on which the buildings of a university are situated
Majority: the larger number; greater part; more than half; the age when a person is legally a full adult
Assemble: gather together; bring together; put together; get together; make by putting pieces together
Explore: go over carefully; look into closely; examine; travel to unknown regions; investigate; research
Topic: subject that people think write or talk about; some situation or event that is thought about
Debate: a discussion in which reasons for and against something are brought out; argue; discuss; consider
Evade: get away from by trickery or cleverness; avoid; run away; avoid or try to avoid fulfilling answering or performing
Probe: search into; examine thoroughly; investigate; a flexible slender surgical instrument used to explore body cavities
Reform: make better; improve by removing faults; a change for the better as a result of correcting abuses
(آخرین تغییر در ارسال: 12-08-2012, 03:06 PM توسط صنم.)
12-08-2012, 02:48 PM,
یافتن نقل قول
کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #7
RE: 504 لغت ضرووری
Lesson six
[b]Approach
: come near or nearer to in distance, time, or standard; appeal to; turn to
Defect: fault; that which is wrong; imperfection; deficiency; weakness; limitation
Detect: find out; discern; discover
Employee: a person who works for pay; a worker who is hired to perform a job
Neglect: give too little care or attention to; disregard; be negligent; forget to perform (a duty; fail to care for, abandon
Deceive: make someone believe as true something that is false; mislead; be dishonest with; cheat
Undoubtedly: certainly; unquestionably; beyond doubt
Popular: liked by most people; of the general population; well-liked; admired; approved; accepted; common
[/Thorough: being all that is needed; comprehensive; complete; finished

Client: a person who seeks the advice of a lawyer; customer; buyer
Comprehensive: including much; covering completely; including all or everything; having a thorough understanding of a subject
Defraud: take money, rights and etc by cheating; cheat; rob; deceive
(آخرین تغییر در ارسال: 09-06-2013, 11:14 PM توسط arezou.)
28-08-2012, 02:03 PM,
یافتن نقل قول
کاربر خانوم گل

*
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
404
تاریخ عضویت:
Jan 2011
مدال ها

اعتبار: 543


محل سکونت : زیر سقف آسمون
ارسال: #8
RE: 504 لغت ضرووری
lesson 7
Postpone: put off to a later time; delay; arrange for something to take place at a time later than that first scheduled
Consent: agree; give permission or approval; permission to do something; give an affirmative reply to
Massive: big and heavy; large and solid; bulky; enormous
Capsule: a small case or covering; a small container; pill containing medicine
Preserve: keep from harm or change; keep safe; protect; a domain that seems to be specially reserved for someone
Denounce: condemn in public; express strong disapproval; speak out against; censure; accuse
Unique: having no like or equal; being the only one of its kind; singular, matchless, unequaled, rare
Torrent: any violent; rushing stream; flood; a heavy rain; a strong and fast-moving stream of water or other liquid
Resent: feel injured and angered at something; have a feeling of ill will, be displeased or bitter
Molest: interfere with and trouble; disturb; bother, annoy, sexually harass
[Gloomy: dark; dim; in low spirits; characterized by hopelessness; sad; depressing; depressing in character or appearance
Unforeseen: not known beforehand; unexpected; not foreseen; unanticipated,
22-09-2012, 03:38 PM,
یافتن نقل قول
ناظم خانوم گل

*******
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
1,107
تاریخ عضویت:
Apr 2011
مدال ها

اعتبار: 1,456


محل سکونت : تهران
ارسال: #9
RE: 504 لغت ضرووری
Lesson 8

Exaggerate: make something greater then it is; overstate

Amateur: person who does something for pleasure, not for money or as a profession

Mediocre: neither good nor bad; average; ordinary

Variety: lack of sameness; a number of different things

Valid: supported by facts or authority; sound; true

Survive: live longer than; remain alive after

Weird: mystrious; unearthly

Prominent: well-known; important

Security: freedom from danger, care, or fear; feeling or condition of being safe

Bulky: taking up much space; large

Reluctant: unwilling

Obvious: easily seen or understood; clear to the eye or mind; not to be doubted; plain
03-06-2013, 10:22 PM,
یافتن نقل قول
مدیریت انجمن

******
وضعیت : آفلاین
ارسال‌ها:
391
تاریخ عضویت:
Jul 2011
مدال ها

اعتبار: 1,237


محل سکونت : شهسوار (تنکابن)
ارسال: #10
RE: 504 لغت ضرووری
Lesson 9

Vicinity: region near a place ;neighborhood
Century: 100 years
Rage: violent anger ; something that arouses intense but brief enthusiasm
Document: something handwritten or printed that gives information or proof of some fact
Conclude: end ; finish ; decide
Undeniable: not to be denied ; cannot be questioned
Resist: act against ; strive against ; oppose
Lack: be entirely without something ; have not enough
Ignore: pay no attention to ; disregard
Challenge: call to fight
Miniature: represented on a small scale
Source: place from which something comes or is obtained
(آخرین تغییر در ارسال: 24-06-2013, 10:19 AM توسط arezou.)
09-06-2013, 02:06 PM,
یافتن نقل قول

تبلیغات

Bia2Aroosi
کانال خانوم گل'ّبرگزیده مردمی ششمین جشنواره وب ایران در بخش خانواده و کودک
Top of Page
کپی برداری بدون ذکر منبع مجاز نبوده و تمامی حقوق متعلق به © انجمن خانوم گل می باشد